درباره نشریه
eISSN:
2645-3835
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر سید رضا مجدزاده
سردبیر:
دکتر علیرضا اولیایی منش
دستیار سردبیر:
Asra Asgharzadeh
دستیار سردبیر:
Masoud Behzadifar
دستیار سردبیر:
Mohammadreza Mobinizadeh
دستیار سردبیر:
مجتبی نوحی
دستیار سردبیر:
Rajabali Daroudi
دستیار سردبیر:
Zahra Gharibnaseri
دستیار سردبیر:
Zahra Goudarzi
دستیار سردبیر:
Zhaleh Abdi
دستیار سردبیر:
Morteza Arab Zozani
مدیر اجرایی:
پریسا ابویی
نشانی:
تهران، موسسه ملی تحقیقات سلامت، بلوار کشاورز، خیابان وصال، خیابان بزرگمهر، پلاک 70، دفتر مجله، کدپستی: ، کدپستی: 141557714
تلفن:
021-62921310
دورنگار:
021-66407754
سایت اختصاصی:
htainaction.tums.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/28
مدیر مسئول
دکتر سید رضا مجدزاده
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Seyed Reza Majdzadeh
Professor Epidemiology and Biostatistics
Tehran University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر علیرضا اولیایی منش

Alireza Olyaeemanesh

دستیار سردبیر
Asra Asgharzadeh
Asra Asgharzadeh

Masoud Behzadifar
Masoud Behzadifar

Mohammadreza Mobinizadeh
Mohammadreza Mobinizadeh

مجتبی نوحی

Mojtaba Nouhi

Rajabali Daroudi
Rajabali Daroudi

Zahra Gharibnaseri
Zahra Gharibnaseri

Zahra Goudarzi
Zahra Goudarzi

Zhaleh Abdi
Zhaleh Abdi

Morteza Arab Zozani
Morteza Arab Zozani

اعضای تحریریه
Adham Ismaeil
Adham Ismaeil

Ali Akbarisari
Ali Akbarisari

Alicia Granados
Alicia Granados

Alireza Mahboubahari
Alireza Mahboubahari

Amirhossein Takian
Amirhossein Takian

دکتر آرش رشیدیان
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Arash Rashidian
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Awad Mataria
Awad Mataria

Bahareh Yazdizadeh
Bahareh Yazdizadeh

Fateme Rajabi
Fateme Rajabi

دکتر سید حسن امامی رضوی
استاد مجتمع بیمارستان امام خمینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyed Hassan Emami Razavi
Professor Imam Khomeini Hospital Complex
Tehran University of Medical Sciences
دکتر حمید رواقی

Hamid Ravaghi

دکتر حمیدرضا برادران
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Hamid Reza Baradaran
Professor School of Health
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر حمیدرضا جمشیدی
دانشیار دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Hamid Reza Jamshidi
Associate Professor Faculty of Pharmacy
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
دکتر ایرج حریرچی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی
Iraj Harirchi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
John Lavis
John Lavis

دکتر مجید داوری
استادیار دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اقتصاد و مدیریت دارو
Majid Davari
Assistant Professor Faculty of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Economics and Drug Management
Mohammad Palesh
Mohammad Palesh

دکتر باقر لاریجانی
استاد تمام مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Bagher Larijani
Full Professor, Endocrinology and Metabolism Research Center, Endocrinology Metabolism Clinical Sciences Institute
Tehran University of Medical Sciences
Mohsen Rezaeihemami
Mohsen Rezaeihemami

Raza Dehnavieh
Raza Dehnavieh

دکتر رضا ملک زاده
استاد مرکز تحقیقات بیماری های گوارشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Reza Malekzadeh
Professor Digestive Disease Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
Rob Baltussen
Professor Head of Research NICHE Department of Primary and Community Care Radboud University Nijmegen Medical Center The Netherlands
Specialist: HealthCare Priority Setting
دکتر سکینه حاج ابراهیمی

Sakineh Hajebrahimi

Shokoufeh Nikfar
Shokoufeh Nikfar

Viroj Tangcharoensathien
Professor Ministry of Public Health Nonthaburi, Thailand
Specialist: Universal Health Coverage; Human Resources for Health
دکتر سید محمد اکرمی
استاد تمام دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Seyed Mohammad Akrami
Full Professor, Genetics
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: medical Genetics
مدیر اجرایی
پریسا ابویی
پریسا ابویی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Parisa Abooee
National Institute of Health Research
Tehran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۱