درباره نشریه
ISSN:
2588-5200
eISSN:
2588-6088
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شاهد
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی
سردبیر:
دکتر طوبی غضنفری
معاون سردبیر:
دکتر سید محمود هاشمی
مدیر اجرایی:
محمد محسنی
سایت اختصاصی:
immunoreg.shahed.ac.ir
تلفن:
021-66419712
دورنگار:
021-66419752
نشانی:
تهران، تهران،خیابان کارگر شمالی، مراکز تحقیقاتی دانشگاه شاهد، مرکز تحقیقات ایمنی، شماره 1471، دفتر مجله کدپستی: ، کدپستی: 1417953836
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/10
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: فیزیولوژیست
Mohammad Reza Vaez Mahdavi
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Physiologist
سردبیر
دکتر طوبی غضنفری
استاد
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: ایمنولوژی
Tooba Ghazanfari
Professor
Shahed University
Specialist: Immunology
معاون سردبیر
دکتر سید محمود هاشمی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Seyed Mahmoud Hashemi
Department of Immunology, School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
اعضای تحریریه
دکتر محمد وجگانی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Vojgani
Professor School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سقراط فقیه زاده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: آمار زیستی
Soghrat Faghihzadeh
Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
Zuhair Mohammad Hassan
Zuhair Mohammad Hassan

دکتر جمشید حاجتی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ایمونولوژی پزشکی
جمشید Hajati
Professor Faculty of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: MedicineImmunology
دکتر عباس رضایی
دانشکده پزشکی، گروه ایمونولوژی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Abbas Rezaei
Department of Immunology, Faculty of Medicine
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر نریمان مصفا
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ایمنی شناسی
Nariman Mosaffa
School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر طیبه رجبیان

دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Tayebeh Radjabian

Shahed University
Specialist: Physiology
دکتر علی خامسی پور
استاد ایمنی شناسی و میکروب شناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Ali Khamesipour
Professor Immunology and Microbiology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: bacteriology
دکتر پرویز اولیا
استاد مرکز تحقیقات میکروب شناسی مولکولی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: میکروب شناسی، باکتریولوژی پزشکی
Parviz Olya
Professor Molecular Microbiology Research Center
Shahed University
Specialist: bacteriology, Medical Bacteriology
دکتر حوریه سلیمان جاهی
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Hoorieh Soleimanjahi
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Virology
دکتر محمد واسعی
استاد گروه پاتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پاتولوژی
Mohammad Vasei
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر فرشید نوربخش
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: علوم خاک
Farshid Noorbakhsh
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Soil Science
دکتر سوسن کبودانیان اردستانی

دانشگاه تهران
Sussan Kaboudanian Ardestani

University of Tehran
Specialist: Immunology
Roya Yaraee
Department of Immunology
Shahed University
Specialist: Immunology
Nazanin Mojtabavi
Department of Immunology
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
Jorge Kalil
Faculty of Medicine, University of S?o Paulo, S?o Paulo, Brazil
Specialist: Clinical Immunology
Martien Lukas Kapsenberg
Department of Cell Biology and Histology, Academic Medical Center, University of Amsterdam, 1105 AZ Amsterdam, The Netherlands
Specialist: Immunobiology
دکتر علی هرندی

Ali Harandi
Department of Microbiology & Immunology, Institute of Biomedicine, the Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Medicinaregatan 7A, Goteborg, Sweden
Specialist: Immunology, Vaccines-adjuvants
فرح خردمند
استاد
Farrah Kheradmand
professor Baylor College of Medicine Houston, TX, US
Specialist: Medicine-Pulmonary Immunology
Carolina Ciacci
professor University of Salerno, Department of surgery, Salerno, Italy
Specialist: surgery
Seppo Kalevi Meri
mmunobiology Program, Department of Bacteriology and Immunology, Haartman Institute, University of Helsinki, Helsinki, Finland
دکتر حسن قاسمی

دانشگاه شاهد
Hassan Ghasemi
Department of Ophthalmology,
Shahed University
Specialist: Ophthalmology
رضا سعیدی

Reza Saidi
Department of Surgery, Rhode Island Hospital, Alpert Medical School of Brown University, Providence, RI
مدیر اجرایی
محمد محسنی
محمد محسنی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Mohammad Mohseni

Mazandaran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۲