درباره نشریه
ISSN:
2322-1100
eISSN:
2476-5759
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
سردبیر:
دکتر مرتضی ایزدی
دستیار سردبیر:
دکتر محمدحسین خسروی
دستیار سردبیر:
دکتر امین صبوری
دستیار سردبیر:
دکتر محمدکریم بهادری
دستیار سردبیر:
دکتر احسان صبوری
دستیار سردبیر:
دکتر محسن صابری اسفیدواجانی
مدیر اجرایی:
دکتر علی ایوبیان
مدیر اجرایی:
دکتر محمدحسن عالم زاده انصاری
ویراستار فنی:
مهسا امام پور
نشانی:
تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، دفتر مدیریت مجله ، کدپستی: 1435916471
تلفن:
021-82483264
سایت اختصاصی:
www.ijtmgh.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/07/13
سردبیر
دکتر مرتضی ایزدی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی
Morteza Izadi
Professor International Travel Medicine Center of Iran
Baqiyatallah University of Medical Sciences
دستیار سردبیر
دکتر محمدحسین خسروی

Mohammad Hossein Khosravi
International Otorhinolaryngology Research Association (IORA), Universal Scientific Education and Research Network
دکتر امین صبوری

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
Amin Saburi

Neyshabur UnIversity of Medical Sciences
دکتر محمدکریم بهادری
دانشیار مرکز تحقیقات مدیریت سلامت
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Mohammad Karim Bahadori
Associate Professor Health Management Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Health Care Management
دکتر احسان صبوری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Ehsan Saburi
Assistant professor Immunogenetic and Cell Culture Department, Immunology Research Center, School of Medicine
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Immunogenetic
دکتر محسن صابری اسفیدواجانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی، بهداشت عمومی، آمار حیاتی، اپیدمیولوژی، طب پیشگیری، ارتقا سلامت
Mohsen Saberi Isfeedvajani
Associate Professor Quran and Hadith Research Center & Department of Community Medicine, Faculty of Medicine
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
اعضای تحریریه
Gerard Thomas Flaherty
professor , National University of Ireland, Galway; Adjunct Professor in Travel Medicine and International Health, International Medical University, Malaysia
Specialist: Travel Medicine
Stefano Veraldi
professor Head of the Postgraduate School of Dermatology and Venereology, University of Milan, Italy
Specialist: Pathophysiology and Transplantation
Mehmet Doganay
professor Faculty of Medicine
Specialist: Infectious Diseases
Christopher A. Sanford
Assistant professor Department of Family Medicine, University of Washington, Seattle, WA, USA
Specialist: Family Medicine and Global Health
Peter P. Felkai
, Head of Department, Travel Medicine Chair, Internal Medicine Faculty, Debrecen Medical School, Hungary
Specialist: Travel Medicine
Mary V. Seeman
professor Department of Psychiatry, University of Toronto, Toronto, Canada
Specialist: Psychiatry in Travel
Fabio Zicker
Professor Center for Technological Development in Health (CDTS), Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz), Rio de Janeiro, Brazil
Specialist: Communicable disease Research
Viroj Wiwanitkit
Professor Public Health Curriculum, Surin Rajabhat University, Thailand
Specialist: Travel Medicine
Ricardo Pereira Igreja
Associate Professor Medical School, Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
Specialist: Infectious and Parasitic Diseases
Niyi Awofeso
professor Head of Health Studies Department, Hamdan Bin Mohammed Smart University, Dubai, UAE
Specialist: Health Sciences and Public Health
دکتر رضا بیدکی
استاد گروه روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: دانشکده پزشکی روانپزشکی
Reza Bidaki
Professor, Research Center of Addiction and Behavioral Sciences Diabetes
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry School of Medicine
Helena Maltezou
Department for Interventions in Health-Care Facilities, Hellenic Center for Disease Control and Prevention, Athens, Greece
Specialist: Infectious Diseases
Shamsul Azhar Shah
professor UKM Medical Molecular Biology Institute (UMBI), Kuala Lumpur, Malaysia
Specialist: Epidemiology & Statistics
Salim Parker
Honorary Research Associate, Division of Medicine, University of Cape Town, Cape Town, South Africa
Specialist: Travel Medicine
دکتر مهدی اصولی

Mehdi Osooli
Center for Primary Health Care Research, Department of Clinical Sciences, Lund University, Malm?, Sweden
Specialist: Social Epidemiology, Health Disparities, Immigrant Health
ویراستار فنی
مهسا امام پور

Mahsa Emampour
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
مدیر اجرایی
دکتر علی ایوبیان

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ali Ayoubian
Department of Health Services Management, Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Health Services Management
دکتر محمدحسن عالم زاده انصاری

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mohammad Hasan Alemzadeh Ansari
Isfahan Eye Research Center, Department of Ophthalmology
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: ophthalmology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۳