درباره نشریه
eISSN:
2717-0403
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مدیر مسئول:
دکتر محمدجواد زارع سخویدی
سردبیر:
دکتر امین صالحی ابرقویی
مدیر اجرایی:
دکتر سید سعید خیاط زاده
سایت اختصاصی:
ccbjournal.info
تلفن:
035-31492229
دورنگار:
035-38209119
تاریخ به‌روزآوری: 1399/03/26
مدیر مسئول
دکتر محمدجواد زارع سخویدی
دکتر محمدجواد زارع سخویدی

Mohammad Javad Zare Sakhvidi

سردبیر
دکتر امین صالحی ابرقویی
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Amin Salehi Abar gouei
School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر احمد اسماعیل زاده
استاد دانشکده تغذیه و علوم غذایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دکترای تخصصی تغذیه
Ahmad Esmaillzadeh
Professor Faculty of Nutrition and Food Science
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر نضال صراف زادگان
استاد مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: قلب و عروق
Nizal Sarrafzadegan
Professor Isfahan Cardiovascular Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
دکتر لیلا آزادبخت
استاد دانشکده علوم تغذیه و رژیم غذایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: تغذیه
Leila Azadbakht
Professor School of Nutritional Sciences and Dietetics
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
Christopher Irwin
Christopher Irwin
Griffith University, Australia
دکتر سامان خالصی
دکتر سامان خالصی

Saman Khalesi
Central Queensland University, Australia
دکتر حسین خسروی بروجنی

Hossein Khosravi Boroujeni

دکتر محمدحسین روحانی
دکتر محمدحسین روحانی

دانشگاه اصفهان
Mohammad Hossein Rouhani

University of Isfahan
دکتر امیر آوان
دکتر امیر آوان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Amir Avan

Mashhad University of Medical Sciences
دکتر مجید غیورمبرهن
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مراقبت تغذیه ای
Majid Ghayour Mobarhan
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Nutrition
دکتر اصغر قاسمی
دکتر اصغر قاسمی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Asghar Ghasemi

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Gordon A Ferns
Gordon A Ferns

دکتر نغمه میرحسینی
دکتر نغمه میرحسینی

Naghmeh Mirhosseini
University of Saskatchewan, Canada
Bahram H Arjmandi
Bahram H Arjmandi
Florida State University, USA
Walead Ebrahimizadeh
Walead Ebrahimizadeh

Manoj Sharma
Professor School of Public Health, Jackson State University, Mississi
Specialist: Public Health
Hamid Jan B Jan Mohamed
Associate Professor School of Health Sciences, Universiti Sains Malaysia, Kelantan, Malaysia
Specialist: Nutrition and Dietetics Programme
دکتر محمدحسن احرام پوش
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Hassan Ehrampoush
Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر آرش دلاوند

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Arash Dalvand

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Cain C. T. Clark
Cain C. T. Clark
Coventry University, UK
مجتبی کاویانی
مدیر گروه تغذیه ورزشی و رژیم درمانی دانشگاه آکادیا کانادا
رشته تخصصی: کینسیولوزی (تخصص تغذیه ورزشی)
Mojtaba Kaviani
Director of sports nutrition and diet therapy Acadia University, Canada
Specialist: Doctor of Kinesiology (Sports Nutrition Specialty), Sport Nutrition
Adeleh Sahebnasagh
Adeleh Sahebnasagh

North Khorasan University of Medical Sciences
فاطمه ثقفی
فاطمه ثقفی

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Fatemeh Saghafi

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Bereket Molla Tigabu
Bereket Molla Tigabu
Haramaya University, Ethiopia
Rossimiriam Pereira De Freitas
Rossimiriam Pereira De Freitas
Federal University of Minas Gerais, Brazil
حمیدرضا دهقان
حمیدرضا دهقان

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Hamid Reza Dehghan

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Ali Mohammed Hadi Alahmed
Ali Mohammed Hadi Alahmed
University of Basrah, Iraq
Scott Forbes
Scott Forbes
Brandon University, Canada
دکتر رضا غیاثوند
دکتر رضا غیاثوند

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Reza Ghiasvand

Isfahan University of Medical Sciences
دکتر معصومه صادقی
استاد موسسه تحقیقات قلب و عروق اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: قلب و عروق
Masoumeh Sadeghi
Professor Isfahan Cardiovascular Research Institute
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
دکتر آرزو رجحانی
دکتر آرزو رجحانی

Arezoo Rojhani
Western Michigan University, USA
مدیر اجرایی
دکتر سید سعید خیاط زاده
دکتر سید سعید خیاط زاده

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Sayyed Saeid Khayyatzadeh

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۷
تعداد مطالب دارای متن
۷