درباره نشریه
ISSN:
2583-2799
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
مدیر مسئول:
دکتر بتول فقیه آرام
سردبیر:
دکتر مهرناز آزاد یکتا
مدیرداخلی:
دکتر علیرضا عراقیه
ویراستار فارسی:
دکتر ابوطالب سعادتی شمیر
کارشناس:
دکتر ابوطالب سعادتی شمیر
تلفن:
021-56368983
نشانی:
اسلامشهر، میدان نماز، خیابان شهید صیاد شیرازی، دانشگاه آزاد اسلامی ، کدپستی: 3314767653
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/jci
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/12
مدیر مسئول
دکتر بتول فقیه آرام

Batoul Faghiharam

سردبیر
دکتر مهرناز آزاد یکتا
دانشیار روان شناسی .روان شناشی . دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Mehrnaz Azadyekta
Associate Professor, psychology
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Psychology
اعضای تحریریه
کیانوش زهراکار
استاد تمام گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه خوارزمی
Kianoush Zahrakar
Full Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences
Kharazmi University
دکتر حمزه گنجی
استاد واحد رودهن
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روان سنجی
Hamzeh Ganji
Professor Rowden unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Psychiatry
دکتر فریبرز باقری
عضو گروه روان شناسی عمومی
رشته تخصصی: روان شناسی عمومی و بالینی
Fariborz Bagheri

دکتر عباس امان الهی
دانشیار گروه مشاوره. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مشاوره خانواده
Abbas Amanelahi
Associate Professor, department of counseling
Shahid Chamram University Of Ahvaz
دکتر محسن جدیدی
دانشیار روان شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohsen Jadidi
Associate Professor, Psychology
Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University
Specialist: Psychology
دکتر زینب خانجانی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روانشناسی
Zeynab Khanjani
Professor
University of Tabriz
Specialist: Psychology
دکتر پرویز شریفی درآمدی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان شناسی کودکان استثنایی
Parviz sharifi Dar Amadi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology of Exceptional Children
ویراستار فارسی
دکتر ابوطالب سعادتی شمیر
استادیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روانشناسی آموزشی
Aboutaleb Seadatee Shamir
Assistant Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Psychology
مدیرداخلی
دکتر علیرضا عراقیه
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
Alireza Araghieh
Associate Professor
Eslamshahr Branch, Islamic Azad University
کارشناس
دکتر ابوطالب سعادتی شمیر
استادیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روانشناسی آموزشی
Aboutaleb Seadatee Shamir
Assistant Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۸