درباره نشریه
ISSN:
2538-1873
eISSN:
2538-1873
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدیر مسئول:
دکتر سید جلیل معصومی
سردبیر:
دکتر محمدحسن افتخاری
دستیار سردبیر:
نجمه حجازی
دستیار سردبیر:
مریم اکرام زاده
دستیار سردبیر:
اعظم عباسی
دستیار سردبیر:
دکتر عنایت الله بریزی
معاون سردبیر:
افسانه احمدی
معاون سردبیر:
مرضیه اکبرزاده
معاون سردبیر:
دکتر زهرا سهرابی
مدیر اجرایی:
دکتر شیوا فقیه
مدیر اجرایی:
معصومه اخلاقی
نشانی:
شیراز، بلوار رازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده تغذیه و علوم غذایی
سایت اختصاصی:
ijns.sums.ac.ir
دورنگار:
071-37257288
تلفن:
071-37250054
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/31
مدیر مسئول
دکتر سید جلیل معصومی
استاد
رشته تخصصی: تغذیه بالینی
Seyed Jalil Masoumi
professor
Specialist: Clinical Nutritionist
سردبیر
دکتر محمدحسن افتخاری
استاد دانشکده تغذیه و علوم غذایی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Hassan Eftekhari
Professor School of Nutrition and Food Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Nutritional Sciences
دستیار سردبیر
نجمه حجازی

Najmeh Hejazi
Department of Clinical Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences
مریم اکرام زاده

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Maryam Ekramzadeh
Department of Clinical Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
اعظم عباسی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Azam Abbasi
Department of Food Hygiene and Quality Control, School of Nutrition and Food Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر عنایت الله بریزی
استادیار گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده تغذیه و علوم غذایی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بهداشت مواد غذایی
Enayat Berizi
Assistant Professor, Department of Food Hygiene and Quality Control, School of Nutrition and Food Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Food Hygiene
معاون سردبیر
افسانه احمدی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Afsane Ahmadi
Department of Clinical Nutrition,School of Nutrition and Food Sciences,
Shiraz University of Medical Sciences
مرضیه اکبرزاده

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Marzieh Akbarzadeh
Department of community nutrition, School of Nutrition and Food Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر زهرا سهرابی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Zahra Sohrabi
Department of community nutrition, School of Nutrition and Food Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر رضا امانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Reza Amani
Associate Professor School of Nutrition and Food Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر سعیده امینیان

Saeideh Aminian
Centre for Physical Activity and Nutrition, Centre for Child Health Research, Auckland University of Technology, New Zealand.
دکتر سیاوش باباجعفری
مرکز تحقیقات تغذیه و علوم غذایی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Siavash Babajafari
Research Center of Nutrition and Food Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر مجید غیورمبرهن
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مراقبت تغذیه ای
Majid Ghayour Mobarhan
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Nutrition
محمدتقی گلمکانی

دانشگاه شیراز
Mohammad Taghi Golmakani
School of Agriculture
University of Shirazu
دکتر محمدهادی ایمانیه
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: گوارش بخش کودکان
Mohammad Hadi Imanieh
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Pediatric Gastroenterology
دکتر مجید کاراندیش
مرکز تحقیقات دیابت
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Majid Kar Andish
Diabetes Research Center
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Geetanjali Kaushik
Amity Institute of Environmental Sciences, Amity University Campus , Noida Gautam Buddha Nagar (UP), India.
سپیده محبوبی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Sepideh Mahboobi
, Department of Clinical Nutrition
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر زهره مظلوم
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Zohreh Mazloom
Associate Professor School of Nutrition and Food Science
Shiraz University of Medical Sciences
سید محمد مظلومی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Seyed Mohammad Mazloomi
Department of Food Hygiene and Quality Control, School of Nutrition and Food Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
محمدحسن مقدسیان

Mohammad Hassan Moghadasian
Department of Human Nutritional Sciences, University of Manitoba and Canadian Centre for Agri-Food Research in Health and Medicine, St. Boniface Hospital Research Centre, Winnipeg, MB, Canada
دکتر اشکان مولا
استادیار
Ashkan Mowla
Assistant professor Division of Interventional Neuroradiology, Department of Radiology, UCLA Medical center, Los Angeles, California, USA
Specialist: Division of Stroke and Endovascular Neurosurgery
سارا نجاتی نامینی

Sara Nejatinamini
Department of Agricultural, Food and Nutritional Science, University of Alberta, Alberta, Canada.
دکتر مهرداد نیاکوثری

دانشگاه شیراز
Mehrdad Niakosari
Department of Food Science and Technology, School of Agriculture
University of Shirazu
Liliana Paula Bricarello
Program in Nutrition, Federal University of Santa Catarina, Florian?polis, Santa Catarina, Brazil
فاطمه رمضانی کاپورچالی

Fatemeh Ramezani Kapourchali
Department of Human Nutritional Sciences and Canadian Centre for Agri-food Research in Health and Medicine, University of Manitoba, Winnipeg, MB, Canada
موسی صالحی
موسی صالحی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mousa Salehi
Department of Clinical Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر سید شهرام شکرفروش
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: بهداشت مواد غذایی
Seyyed Shahram Shekarforoosh
Professor
University of Shirazu
Specialist: Food Hygiene
فرزاد شادی فر

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Farzad Shidfar
School of Public Health
Iran University of Medical Sciences
هادی طبیبی

دانشگاه شهید بهشتی
Hadi Tabibi

Shahid Beheshti University
دکتر محمدرضا وفا
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: علوم تغذیه
Mohammad Reza Vafa
Associate Professor School of Public Health
Iran University of Medical Sciences
Specialist: nutrition science
Dequan Zhang
Institute of Food Science and Technology, Chinese Academy of Agricultural Science, Beijing, China
مدیر اجرایی
دکتر شیوا فقیه

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Shiva Faghih
Department of community nutrition, School of nutrition and food sciences
Shiraz University of Medical Sciences
معصومه اخلاقی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Masoumeh Akhlaghi
Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۱