درباره نشریه
ISSN:
2423-4451
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
مدیر مسئول:
دکتر عبدالحمید حاجی حسنی
سردبیر:
دکتر فاطمه احسانی
دبیر تحریریه:
سید ابوالفضل تهی دست
مدیرداخلی:
مرضیه مداح
تلفن:
023-33654180
نشانی:
سمنان، بلوار بسیج، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشکده توانبخشی، دفتر مجله
سایت اختصاصی:
brieflands.com/journals/middle-east-journal-of-rehabilitation-and-health-studies
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/11
مدیر مسئول
دکتر عبدالحمید حاجی حسنی
دکتر عبدالحمید حاجی حسنی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
Abdolhamid Hajihasani
Associate Professor School of Rehabilitation
Semnan University Medical Sciences
Specialist: Physical Therapy
سردبیر
دکتر فاطمه احسانی
دانشیار فیزیوتراپی
Neuromuscular Rehabilitation Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Fatemeh Ehsani
Associate Professor, Physiotherapy
Neuromuscular Rehabilitation Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
Specialist: Physiotherapy
دبیر تحریریه
سید ابوالفضل تهی دست
سید ابوالفضل تهی دست

Seyed Abolfazl Tohidast

اعضای تحریریه
دکتر افسون حسنی مهربان
استاد تمام کاردرمانی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: کاردرمانی
Afsoon Hassani Mehrban
Full Professor, occupational therapy
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Occupational therapy
دکتر علی رشیدی پور
استاد تمام مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: فیزیولوژی پزشکی
Ali Rashidy Pour
Full Professor, Research Center of Physiology
Semnan University Medical Sciences
Specialist: Medical Physiology
دکتر مهیار صلواتی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Mahyar Salavati
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Physiotherapy
دکتر مجید جدیدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Majid Jadidi
Associate Professor
Semnan University Medical Sciences
مهدی رصافیانی
دانشیار Occupational Therapy
Kuwait University
رشته تخصصی: کاردرمانی
Mehdi Rassafiani
Associate Professor, Occupational Therapy Department
Kuwait University
Specialist: Occupational Therapy
دکتر راهب قربانی
استاد تمام گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: آمار زیستی
Raheb Ghorbani
Full Professor, Social Determinants of Health Research Center, Semnan, Iran
Semnan University Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر شاپور جابرزاده
دکتر شاپور جابرزاده

رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Shapour Jaberzadeh

Specialist: Physiotherapy
دکتر عبدالحمید حاجی حسنی
دکتر عبدالحمید حاجی حسنی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
Abdolhamid Hajihasani
Associate Professor School of Rehabilitation
Semnan University Medical Sciences
Specialist: Physical Therapy
دکتر علیرضا دهدشتی
دکتر علیرضا دهدشتی

دانشگاه تربیت مدرس
Alireza Dehdashti
Occupational and Environmental Health Department
Tarbiat Modares University
دکتر اسماعیل ابراهیمی
دکتر اسماعیل ابراهیمی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Esmaeel Ebrahimi
School of Rehabilitation
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physical Therapy
سمیرا مهرعلیزاده
سمیرا مهرعلیزاده
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
Samira Mehralizadeh
Associate Professor School of Medicine
Semnan University Medical Sciences
Specialist: Pediatric Cardiology
شهریار پروانه
استادیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Shahriar Parvaneh
Assistant professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Occupational Therapy
دکتر نعمت ستوده اصل
دکتر نعمت ستوده اصل
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
Nemat Sotodehasl
Assistant professor Nursing and Allied Health faculty
Semnan University Medical Sciences
Specialist: Psychology
دکتر غلامرضا علیایی
استاد گروه فیزیوتراپی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Gholam Reza Olyaei
Professor Physiotherapy group
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
مدیرداخلی
مرضیه مداح
کارشناس گروه گفتاردرمانی؛ دانشکده توانبخشی؛ دانشگاه علوم پزشکی سمنان
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
Marziye Maddah
Expert, Speech Therapy, Department of Speech and Language Therapy, Semnan University of Medical Sciences
Semnan University Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۸