درباره نشریه
ISSN:
2423-4141
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مدیر مسئول:
دکتر سید علی حسینی
سردبیر:
دکتر سید ابراهیم حسینی
دستیار سردبیر:
دکتر فاطمه اسلامیان
مدیر اجرایی:
دکتر فاطمه اسلامیان
مدیرداخلی:
حدیث سعیدی
سایت اختصاصی:
jrhc.miau.ac.ir
تلفن:
071-43311150 ، داخلی: 281
تلفن همراه:
09173027100
نشانی:
شیراز، مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
تاریخ به‌روزآوری: 1400/06/21
مدیر مسئول
دکتر سید علی حسینی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: توانبخشی
Seyed Ali Hoseini
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Rehabilitation
سردبیر
دکتر سید ابراهیم حسینی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
Seyed Ebrahim Hosseini
Associate Professor
Shiraz Branch, Islamic Azad University
Specialist: f Physiology
دستیار سردبیر
دکتر فاطمه اسلامیان
دکتر فاطمه اسلامیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Fatemeh Eslamian

Marvdasht Branch, Islamic Azad University
اعضای تحریریه
دکتر سید ابراهیم حسینی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
Seyed Ebrahim Hosseini
Associate Professor
Shiraz Branch, Islamic Azad University
Specialist: f Physiology
مجتبی کاویانی
مدیر گروه تغذیه ورزشی و رژیم درمانی دانشگاه آکادیا کانادا
رشته تخصصی: کینسیولوزی (تخصص تغذیه ورزشی)
Mojtaba Kaviani
Director of sports nutrition and diet therapy Acadia University, Canada
Specialist: Doctor of Kinesiology (Sports Nutrition Specialty), Sport Nutrition
حسین بقولی
استاد یار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
Hossein Baghooli

حامدرضا گودرزی
استادیار
Hamed Reza Goodarzi
Assistant professor
Specialist: Medical Geneticist
سید علی حسینی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Seyed Ali Hosseini
Associate Professor
Marvdasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: Sport Physiology
دکتر غلامرضا سپهری
استاد گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Gholamreza Sepehri
Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر امیر توکمه چی
دانشیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه
دانشگاه ارومیه
Amir Tukmechi
Associate Professor, Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University
University of Urmia
جاوید اقبال
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
Javid Eghbal
Assistant professor Department of Pathobiology
Urmia Branch, Islamic Azad University
دکتر علیرضا فارسی نژاد
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Alireza Farsi Nejad
Assistant professor Department of Hematology and Laboratory Sciences, Faculty of Allied Medical Sciences
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Experimental Hematology and Blood Banking
محمودرضا مسعودی
استادیار
Mahmood Reza Masoudi
Assistant professor Member of Research Center Faculty of Medical Science
دکتر سحر مقبلی نژاد
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Sahar Moghbelinejad
Associate Professor
Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: medical Genetics
زهرا فرهمندی نژاد

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Zahra Farahmandinejad
Department of Child Medicine
Kerman University of Medical Sciences
شهرام شکری

دانشگاه علوم پزشکی قم
Shahram Shokri
,Infectios Disease Department
Qom University of Medical Sciences
محمدرضا ذوالفقاری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی قم
Mohamad Reza Zolfaghari
Assistant professor Master of Science in Microbiology, Microbiology Department,
Qom University of Medical Sciences
دکتر محمد رستمی نژاد
استادیار پژوهشکده معده و بیماریهای کبدی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammad Rostaminejad
Assistant professor Research Institute for Gastroenterology and Liver Diseases
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Fatemeh Doregiraee
Sirjan medical science department
Specialist: bacteriology
مجتبی جعفری نیا
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Mojtaba Jafarinia
Assistant professor
Marvdasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: Plant Physiology
دکتر احمد پیروزمند
استادیار گروه میکروبیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی
Ahmad Piroozmand
Assistant Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Virology
دکتر محمدجواد احسانی اردکانی
استاد مرکز تحقیقات دستگاه گوارش و بیماریهای کبدی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammad Javad Ehsani Ardakani
professor Gastroenterology and Liver diseases Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر فاطمه اسلامیان
دکتر فاطمه اسلامیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Fatemeh Eslamian

Marvdasht Branch, Islamic Azad University
مدیرداخلی
حدیث سعیدی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Hadis Saeedi

Kerman University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۹