درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
مدیر مسئول:
دکتر ایرج فیضی
سردبیر:
دکتر هادی برغمدی
مدیر اجرایی:
مریم بایه
ویراستار فارسی:
وحید تقی نژاد
سایت اختصاصی:
sia.ihss.ac.ir
تلفن:
021-66497561
021-66497562
دورنگار:
021-66492129
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان ابوریحان، خیابان شهید وحید نظری، شماره 47 ، کدپستی: 1315686151
صندوق پستی:
13145-1316
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/12
مدیر مسئول
دکتر ایرج فیضی
استادیار جامعه شناسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Iraj Faizi
Assistant Professor, sociology
Institute Of Humanities And Social Studies
Specialist: sociology
سردبیر
دکتر هادی برغمدی

Hadi Barghamadi

اعضای تحریریه
دکتر محمد فاضلی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Mohammad Fazeli
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر حسین ایمانی جاجرمی
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
Hossein Imani Jajarmi
Associate Professor, Development and social policy
University of Tehran
دکتر سلیمان پاک سرشت
دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی،
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: جامعه شناسی، ارزیابی تاثیر اجتماعی،
Soleiman Pakseresht
Associate Professor, Department of social Sciences, Faculty of Economics and social science
Bu-Ali Sina University
Specialist: Social Impact Assessment
دکتر فردین علیخواه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
دکتر ایرج قاسمی
دانشیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: شهرسازی، برنامه ریزی منطقه ای
Iraj Ghasemi
Associate Professor, urban and regional planning
Institute Of Humanities And Social Studies
Specialist: urban and regional planning
دکتر ایرج فیضی
استادیار جامعه شناسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Iraj Faizi
Assistant Professor, sociology
Institute Of Humanities And Social Studies
Specialist: sociology
محمدجواد چیت ساز

Mohammadjavad Chitsaz

دکتر هادی برغمدی

Hadi Barghamadi

دکتر غلامرضا اسکندریان
استادیار علوم اجتماعی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
Gholamreza Eskandarian
Assistant Professor, social
Institute Of Humanities And Social Studies
ویراستار فارسی
وحید تقی نژاد
وحید تقی نژاد

مدیر اجرایی
مریم بایه
مریم بایه

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۴