درباره نشریه
ISSN:
2008-8426
eISSN:
2676-6973
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مدیر مسئول:
دکتر مژگان خدادادی
سردبیر:
دکتر فرح نادری
مدیرداخلی:
دکتر سحر صفرزاده
ویراستار فارسی:
دکتر فرح نادری
ویراستار انگلیسی:
دکتر فرح نادری
سایت اختصاصی:
jwc.ahvaz.iau.ir
تلفن:
061-33348382
061-33163339
دورنگار:
021-33348382
نشانی:
اهواز، اتوبان گلستان، میدان کارگر (فرهنگ شهر)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده علوم انسانی(شهید بهشتی)، طبقه همکف، دفتر نشریه علمی زن و فرهنگ.
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/26
مدیر مسئول
دکتر مژگان خدادادی
دانشیار واحد اهواز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: بیولوژی دریا
Mojgan Khodadadi
Associate Professor Ahvaz branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sea biology
سردبیر
دکتر فرح نادری
دکتر فرح نادری

اعضای تحریریه
دکتر زهرا پیشگاهی فرد
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Zahra Pishghahifard
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: political geography
دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند
استاد گروه روان شناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand
Professor, Department of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Clinical Psychology
دکتر یوسفعلی عطاری
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مشاوره خانواده
Yoosef Ali Attari
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: family counselling
دکتر نصرالله امامی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Nasrollah Emami
perofesso
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر فرح نادری
دکتر فرح نادری

دکتر منیره انوشه
دانشیار دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت - پرستاری سلامت جامعه، پرستاری
Monireh Anoosheh
Associate Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Nursing, Health Education - Community Health Nursing
دکتر مجید کاراندیش
مرکز تحقیقات دیابت
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Majid Karandish
Diabetes Research Center
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
ویراستار فارسی
دکتر فرح نادری
دکتر فرح نادری

ویراستار انگلیسی
دکتر فرح نادری
دکتر فرح نادری

مدیرداخلی
دکتر سحر صفرزاده
دکتر سحر صفرزاده

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۹