درباره نشریه
ISSN:
2008-8426
eISSN:
2981-1287
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مدیر مسئول:
دکتر سحر صفرزاده
سردبیر:
دکتر فرح نادری
مدیرداخلی:
دکتر سحر صفرزاده
ویراستار انگلیسی:
دکتر فرح نادری
تلفن:
061-33348382
061-33163339
دورنگار:
021-33348382
نشانی:
اهواز، اتوبان گلستان، میدان کارگر (فرهنگ شهر)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده علوم انسانی(شهید بهشتی)، طبقه همکف، دفتر نشریه
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/jwc
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/03
مدیر مسئول
دکتر سحر صفرزاده

Sahar Safarzadeh

سردبیر
دکتر فرح نادری

Farah Naderi

اعضای تحریریه
دکتر سوسن آل رسول
استاد تمام علوم قرآن و عرفان اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رشته تخصصی: عرفان اسلامی، علوم قرآن
Sousan Alerasoul
Full Professor, Quranic studies and Islamic mysticism
Karaj Branch, Islamic Azad University
Specialist: Islamic mysticism
دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند
استاد گروه روان شناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand
Professor, Department of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Clinical Psychology
دکتر یوسفعلی عطاری
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مشاوره خانواده
Yoosef Ali Attari
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: family counselling
دکتر فرح نادری

Farah Naderi

دکتر عبدالله امیدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانشناسی
Abdollah Omidi
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر تهمینه شاوردی
دانشیار جامعه شناسی
Association of Cultural, Educational and Research(ACECR)
Tahmineh Shaverdi
Associate Professor, Sociology
Association of Cultural, Educational and Research(ACECR)
Specialist: Sociology
دکتر محمدمهدی صفورایی پاریزی
دانشیار روانشناسی تربیتی
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: خانواده، تعلیم و تربیت، مشاوره و درمان
Mohammah Mahdi Safurayi Parizi
Associate Professor, educational psychology
Al-Mustafa International University
Specialist: family
دکتر فاطمه گلابی
استاد تمام جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جامعه شناسی گروه های خاص
Fatemeh Golabi
Full Professor, Department of Social Science
University of Tabriz
Specialist: Sociology of specific groups
دکتر رضا پاشا

Reza Pasha

دکتر بهنام مکوندی

Behnam Makvandi

دکتر اکبر آقاجانیان
استاد
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Akbar Aghajanian
Professor
Specialist: Demographics
دکتر پدرام خسرونژاد

Pedram Khosro Nejad

دکتر شروق کاظم سلمان

Shorouk Kazem Salman

دکتر ویلیام الکس پرایدمور

William Alex Pridemore

ویراستار انگلیسی
دکتر فرح نادری

Farah Naderi

مدیرداخلی
دکتر سحر صفرزاده

Sahar Safarzadeh

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۱