درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر محمود عباسی
مدیر مسئول:
دکتر محمود عباسی
سردبیر:
دکتر محمود عباسی
دبیر تحریریه:
دکتر آرین قاسمی
مدیر اجرایی:
راحله رضایی
ویراستار فارسی:
میثم کلهرنیا گلکار
صفحه آرا:
فاطمه کشاورز
کارشناس:
راحله رضایی
سایت اختصاصی:
www.childrightsjournal.ir
تلفن:
021-26913084
دورنگار:
021-26758617
نشانی:
تهران، پاسداران، میدان هروی، خیابان وفامنش، بن بست آبنوس، پلاک 29، طبقه سوم، واحد 6
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/08
صاحب امتیاز
دکتر محمود عباسی
دانشیار حقوق پزشکی
دانشگاه شهید بهشتی
Mahmoud Abbasi
Associate Professor, Medical Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Management Information Systems (MIS
مدیر مسئول
دکتر محمود عباسی
دانشیار حقوق پزشکی
دانشگاه شهید بهشتی
Mahmoud Abbasi
Associate Professor, Medical Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Management Information Systems (MIS
سردبیر
دکتر محمود عباسی
دانشیار حقوق پزشکی
دانشگاه شهید بهشتی
Mahmoud Abbasi
Associate Professor, Medical Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Management Information Systems (MIS
دبیر تحریریه
دکتر آرین قاسمی
دکتر آرین قاسمی

اعضای تحریریه
فیلیپ جفه
فیلیپ جفه

دکتر علی اکبر جعفری
دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Ali Akbar Jafari
Associate Professor, International Relations at Department of Political Sciences, Faculty of Law and Political Science
University of Mazandaran
Specialist: International Relations
دکتر جلیل مالکی
استادیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Jalil Maleki
Assistant Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Private law
دکتر عاطفه عباسی
استادیار حقوق
دانشگاه امام صادق
Atefeh Abbasi
Assistant Professor, Law
دکتر قاسم محمدی
استادیار
دانشگاه شهید بهشتی
Qasem Mohammadi
Assistant Professor
Shahid Beheshti University
دکتر مصطفی معین
استاد ایمونولوژی، موسسه تحقیقات آسم و آلرژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: کودکان، آلرژی و ایمونولوژی بالینی
Mostafa Moin
Professor Immunology, Asthma and Allergy Research Institute
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Allergy & Clinical Immunology
دکتر سید مصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Islamic Law and Philosophy
دکتر محمدمهدی مقدادی
دانشیار
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Mahdi Meghdadi
Associate Professor
Mofid University
Specialist: Private law
سید مصطفی میرمحمدی عزیزی
دانشیار حقوق، حقوق بین الملل
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Seyed Mostafa Mirmohammadi
Associate Professor, International law
Mofid University
Specialist: International law
فرانسوا ویالا
فرانسوا ویالا

مریم محقق
مریم محقق

دکتر لادن عباسیان
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Laden Abbasian
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infectious diseases
دکتر معصومه ابتکار

دانشگاه تربیت مدرس
Masoumeh Ebtekar

Tarbiat Modares University
ماهرو غدیری
ماهرو غدیری

دکتر هما داودی گرمارودی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Homa Davoudi Garmaroudi
Assistant professor Faculty Member, Department of Law, Faculty of Law and Political Science
Karaj Branch, Islamic Azad University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر عباس کریمی
استاد گروه جراحی دهان و فک و صورت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Abbas Karimi
Professor Department of Oral & Maxillofacial Surgery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Private law
ویراستار فارسی
میثم کلهرنیا گلکار

Meysam Kalharnia Golkar

مدیر اجرایی
راحله رضایی

کارشناس
راحله رضایی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۷۳