درباره نشریه
ISSN:
2717-0497
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن ایرانی حقوق اداری
مدیر مسئول:
دکتر اسدالله یاوری
سردبیر:
دکتر بیژن عباسی لاهیجی
جانشین سردبیر:
دکتر محمد حسنوند
کارشناس:
مهدی حسنوند
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، میدان شهید عباسپور، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هف تپیکر، پلاک 33 ، طبقه ششم ، کدپستی: 1434863111
سایت اختصاصی:
www.malr.ir
تلفن همراه:
09168706756
09214930838
تاریخ به‌روزآوری: 1399/03/26
مدیر مسئول
دکتر اسدالله یاوری
استادیار
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Asadollah Yavari
Assistant Professor
سردبیر
دکتر بیژن عباسی لاهیجی
دکتر بیژن عباسی لاهیجی

جانشین سردبیر
دکتر محمد حسنوند

دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Hasanvand

Shahid Beheshti University
Specialist: public rights
اعضای تحریریه
دکتر محمد امامی
دکتر محمد امامی

دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حقوق عمومی
دکتر محمد جلالی
استادیار دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق عمومی و حقوق اقتصادی
Mohammad Jalali
Assistant Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Public Law and Economic Law
دکتر محمدحسین زارعی
استادیار
دانشگاه شهید بهشتی
Mohammad Hossein Zarei
Assistant Professor
Shahid Beheshti University
دکتر سید محمد قاری سیدفاطمی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق
Seyyed Mohammad Ghari Seyyed Fatemi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Law
دکتر علی مشهدی
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
Ali Mashhadi

مرتضی نجابت خواه

Morteza Nejabatkhah

دکتر سید مجتبی واعظی
استادیار
دانشگاه شیراز
Seyyed Mojtaba Vaezi
Assistant Professor
University of Shirazu
دکتر محمدرضا ویژه
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Reza Vijeh
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: public rights
دکتر سید محمد هاشمی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Seyyed Mohammad Hashemi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Droit public
کارشناس
مهدی حسنوند
مهدی حسنوند

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۵