درباره نشریه
ISSN:
2717-0497
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن ایرانی حقوق اداری
مدیر مسئول:
دکتر اسدالله یاوری
سردبیر:
دکتر بیژن عباسی لاهیجی
جانشین سردبیر:
دکتر محمد حسنوند
مدیرداخلی:
مهدی حسنوند
ویراستار فارسی:
سمانه ایرانی
ویراستار انگلیسی:
حدیثه داوودی
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، میدان شهید عباسپور، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هف تپیکر، پلاک 33 ، طبقه ششم ، کدپستی: 1434863111
سایت اختصاصی:
www.malr.ir
تلفن همراه:
09168706756
09214930838
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/22
مدیر مسئول
دکتر اسدالله یاوری
استادیار
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Asadollah Yavari
Assistant Professor
سردبیر
دکتر بیژن عباسی لاهیجی
دکتر بیژن عباسی لاهیجی

جانشین سردبیر
دکتر محمد حسنوند

دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Hasanvand

Shahid Beheshti University
Specialist: public rights
اعضای تحریریه
دکتر محمد امامی

دکتر محمد جلالی
استادیار دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق عمومی و حقوق اقتصادی
Mohammad Jalali
Assistant Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Public Law and Economic Law
دکتر محمدحسین زارعی
استادیار
دانشگاه شهید بهشتی
Mohammad Hossein Zarei
Assistant Professor
Shahid Beheshti University
دکتر سید محمد قاری سیدفاطمی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق
Seyyed Mohammad Ghari Seyyed Fatemi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Law
دکتر علی مشهدی
دانشیار حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق
دانشگاه قم
Ali Mashhadi
Associate Professor, law
University of Qom
Specialist: law
مرتضی نجابت خواه

Morteza Nejabatkhah

دکتر سید مجتبی واعظی
دانشیار حقوق عمومی
دانشگاه شیراز
Seyed Mojtaba Vaezi
Associate Professor, Public Law
University of Shirazu
دکتر محمدرضا ویژه
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Reza Vijeh
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: public rights
دکتر سید محمد هاشمی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Seyyed Mohammad Hashemi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Droit public
دکتر محمد راسخ
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Rasekh
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Public Low
دکتر عباس زراعت
استاد
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی، فقه و مبانی حقوق اسلامی
Abbas Zeraat
Professor
University of Kashan
Specialist: Criminal Law and Criminology, Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر کوروش استوار سنگری
دکتر کوروش استوار سنگری

سید احمد حبیب نژاد
دانشیار حقوق عمومی و بین الملل پردیس فارابی
دانشگاه تهران
Ahmad Habibnezhad
Associate Professor, public law
University of Tehran
دکتر مسلم آقایی طوق
استادیار
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Moslem Aghaeitogh
Assistant Professor
University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: public rights
دکتر جواد تقی زاده
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Javad Taghizadeh
Associate Professor Faculty of Law and Political Science
University of Mazandaran
Specialist: public rights
دکتر محمدجواد رضایی زاده
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
دکتر مهدی هداوند

دکتر ابراهیم صالح قادر برزنجی

ویراستار فارسی
سمانه ایرانی

ویراستار انگلیسی
حدیثه داوودی

مدیرداخلی
مهدی حسنوند
دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mahdi Hasanvand
Phd Student, Public Law, Faculty of Law, University of Tehran
University of Tehran
Specialist: Public law
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۰