درباره نشریه
ISSN:
2538-564X
eISSN:
2717-0551
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه مازندران
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر جعفری
سردبیر:
دکتر حسین رفیع
مدیرداخلی:
دکتر رضا اختیاری
کارشناس:
رابعه مهدی پور
تلفن:
011-35302104
نشانی:
بابلسر، بلوار شهید ذوالفقاری، میدان بوعلی سینا بلوار دانشگاه، پردیس دانشگاه مازندران دانشکده حقوق و علوم سیاسی دفتر نشریه فصلنامه سیاست و روابط بین الملل
سایت اختصاصی:
jpir.journals.umz.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/03/31
مدیر مسئول
دکتر علی اکبر جعفری
دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Ali Akbar Jafari
Associate Professor, International Relations at Department of Political Sciences, Faculty of Law and Political Science
University of Mazandaran
Specialist: International Relations
سردبیر
دکتر حسین رفیع
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: علوم سیاسی(روابط بین الملل)
اعضای تحریریه
دکتر سید داوود آقایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مطالعات منطقه ای
Seyed Davood Aghaee
Professor
University of Tehran
Specialist: Regional Studies
دکتر سید صادق حقیقت
دانشیار دپارتمان علوم سیاسی
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Sadegh Haghighat
Associate Professor
Mofid University
Specialist: Political Science
دکتر رضا سیمبر
استاد تمام دانشگاه گیلان گروه علوم سیاسی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Reza Simbar
Professor Political Science Department
University of Guilan
Specialist: Political science and international relations, public policy and political economy
دکتر عبدالرحمان عالم
استاد گروه علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abdolrahman Alem

University of Tehran
Specialist: Political science
دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین

Arsalan Ghorbani Sheikhneshin

دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی، علوم اجتماعی
Mohammad Jafar Javadi Arjmand
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: political science, social Sciences
دکتر علی اشرف نظری
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
نبی الله واحدی

دکتر احمد رشیدی
دانشیار دانشگاه مازندران
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
دکتر بهاره سازمند

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Bahareh Sazmand

University of Tehran
Specialist: International Relations
ویراستارفارسی
شهرام احمدی
استادیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Shahram Ahmadi
Assistant professor
مدیرداخلی
دکتر رضا اختیاری
دکتر رضا اختیاری

کارشناس
رابعه مهدی پور

Rabeh Mehdipour

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۵۲