درباره نشریه
ISSN:
2538-564X
eISSN:
2717-0551
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه مازندران
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر جعفری
سردبیر:
دکتر حسین رفیع
مدیرداخلی:
دکتر رضا اختیاری
ویراستار فارسی:
دکتر سید محمدرضا موسوی
کارشناس:
رابعه مهدی پور
کارشناس:
عباس دهرویه
تلفن:
011-35302104
نشانی:
بابلسر، بلوار شهید ذوالفقاری، میدان بوعلی سینا بلوار دانشگاه، پردیس دانشگاه مازندران دانشکده حقوق و علوم سیاسی دفتر نشریه فصلنامه سیاست و روابط بین الملل
سایت اختصاصی:
jpir.journals.umz.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/24
مدیر مسئول
دکتر علی اکبر جعفری
استاد روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Ali Akbar Jafari
Professor, International Relations at Department of Political Sciences, Faculty of Law and Political Science
University of Mazandaran
Specialist: International Relations
سردبیر
دکتر حسین رفیع
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: علوم سیاسی(روابط بین الملل)
Hossein Rafie
Associate Professor Faculty of Law and Political Science
University of Mazandaran
Specialist: Political Science (International Relations)
اعضای تحریریه
دکتر سید داود آقایی
استاد تمام گروه مطالعات منطقه ای
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مطالعات منطقه ای
Seyyed Davood Aghaee
Full Professor, Regional Studies Group
University of Tehran
Specialist: Regional Studies
دکتر سید صادق حقیقت
استاد گروه علوم سیاسی
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Sadegh Haghighat
Professor, Department of Political Science
Mofid University
Specialist: political science
دکتر رضا سیمبر
استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Reza Simbar
Professor, department of Political Sciences and international relations
University of Guilan
Specialist: Political science and international relations, public policy and political economy
دکتر عبدالرحمان عالم
استاد گروه علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abdolrahman Alem

University of Tehran
Specialist: Political science
دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین
استاد روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روابط بین الملل، سیاست جهانی
Arsalan Ghorbani Sheikhneshin
Professor, Department of International Relations
Kharazmi University
Specialist: International Relations, Global Politics
دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی، علوم اجتماعی
Mohammad Jafar Javadi Arjmand
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: political science, social Sciences
دکتر علی اشرف نظری
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
دکتر بهاره سازمند

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Bahareh Sazmand

University of Tehran
Specialist: International Relations
دکتر سید محمدرضا موسوی
مدرس دانشگاه واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Mohammad Reza Moosavi
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political science
رضا سلیمانی
رضا سلیمانی

سعید راسخی

Saeed Rasekhi

خلیل الله سردارنیا
استاد تمام استاد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
دانشگاه شیراز
Khalil Sardarnia
Full Professor, Professor of Political Science, Law & Political Science Faculty of Shiraz University
University of Shirazu
دکتر علی اکبر جعفری
دانشیار دانشیار دانشگاه استراتکلاید، انگلستان
رشته تخصصی: بازاریابی
Ali Akbar Jafari
Associate Professor University of Strathclyde
Specialist: Marketing
ویراستار فارسی
دکتر سید محمدرضا موسوی
مدرس دانشگاه واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Mohammad Reza Moosavi
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political science
مدیرداخلی
دکتر رضا اختیاری
دکتر رضا اختیاری

کارشناس
رابعه مهدی پور

Rabeh Mehdipour

عباس دهرویه
عباس دهرویه

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۰