درباره نشریه
ISSN:
2588-6495
eISSN:
2588-6231
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن نقد ادبی ایران (دانشگاه تربیت مدرس)
مدیر مسئول:
دکتر ابراهیم خدایار
سردبیر:
دکتر حمیدرضا شعیری
مدیر اجرایی:
زینب نورپور جویباری
مدیرداخلی:
ابوالفضل حری
ویراستار فارسی:
اعظم فتحی هل آباد
ویراستار انگلیسی:
احسان مهری
سایت اختصاصی:
www.narratologyjournal.ir
تلفن:
021-82884015
نشانی:
تهران، دانشگاه تربیت مدرس، ضلع غربی درب جنوب دانشگاه، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی، انجمن علمی نقد ادبی ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/07
مدیر مسئول
دکتر ابراهیم خدایار
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ebrahim Khoda Yar
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر حمیدرضا شعیری
استاد نشانه-معناشناسی، زبان فرانسه، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه، نشانه- معناشناسی
Hamid Reza Shairi
Professor, French Department
Tarbiat Modares University
Specialist: French language and literature
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا انوشیروانی
استاد تمام ادبیات تطبیقی و بین رشته ای
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: نقد ادبی، ادبیات و سینما، ادبیات تطبیقی، مطالعات بین رشته ای
Alireza Anushiravani
Full Professor, Comparative Literature, College of Literature & Humanities
University of Shirazu
Specialist: Comparative literature, Literary Criticism
دکتر مریم حسینی
استاد تمام دانشکده ادبیات گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Maryam Hosseini
Full Professor, Depatement of Literature, Persian language and literature faculty
University of Alzahra
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علی عباسی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Ali Abbasi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: French language and literature
دکتر سعید حسام پور
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Saeed Hessampour
Professor
University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علیرضا نیکویی
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Alireza Nikouei
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر فرزان سجودی
دانشیار دانشکده ی هنرهای کاربردی
دانشگاه هنر ایران
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی، زبان شناسی، نشانه شناسی
Farzan Sojoodi
Associate Professor School of Applied Arts
IRAN University Of Art
Specialist: Linguistics, semiotics
دکتر بابک معین
دانشیار زبان فرانسه- دانشکده زبانهای خارجه دانشگاه آزاد تهران مرکزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه- نشانه شناسی
Babak Moein
Associate Professor, department of french language
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: language and french literature and semiotic
پارسا یعقوبی جنبه سرایی
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Parsa Yaghobi Janbehsoraei
Associate Professor
University of Kurdistan
ویراستار فارسی
اعظم فتحی هل آباد
اعظم فتحی هل آباد

ویراستار انگلیسی
احسان مهری

رشته تخصصی: زبان شناسی کاربردی
مدیر اجرایی
زینب نورپور جویباری

دانشگاه تربیت مدرس
مدیرداخلی
ابوالفضل حری
استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و زبانها، دانشگاه اراک
دانشگاه اراک
Abolfazl Horri
Assistant Professor, English department, Arak University
University of Arak
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۵