درباره نشریه
ISSN:
2676-7384
eISSN:
2717-0829
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (دانشکده علوم قرآنی آمل)
مدیر مسئول:
دکتر سید معصوم حسینی
سردبیر:
دکتر زینب السادات حسینی
مدیر اجرایی:
فاطمه شفیعی
مدیر اجرایی:
سید عبدالله اصفهانی
ویراستار فارسی:
دکتر جواد فرامرزی
کارشناس:
حمید نیکزاد
سایت اختصاصی:
tavil.quran.ac.ir
نشانی:
آمل، خیابان طالب آملی، دریای 13، دانشکده علوم قرآنی آمل ، کدپستی: 4617656539
تلفن:
011-44266001
011-44291290
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/21
مدیر مسئول
دکتر سید معصوم حسینی
استادیار تفسیر وعلوم قران
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رشته تخصصی: تبلیغ ومعارف اسلامی
Seyedmasoom Hosseini
Assistant Professor, maaref eslami
سردبیر
دکتر زینب السادات حسینی
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: تفسیر
Zeinabsadat Hosseini
Associate Professor
University of Mazandaran
اعضای تحریریه
دکتر سید علی اکبر ربیع نتاج
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Seyyed Ali Akbar Rabinattaj
Professor
University of Mazandaran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
حمید محمدقاسمی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Hamid Mohammadghasemi
Associate Professor
Sari Branch, Islamic Azad University
دکتر محمدهادی یدالله پور
دانشیار مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ، پژوهشکده سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: علوم قرآن وحدیث
Mohammad Hadi Yadollahpour
Associate Professor, Associate Prof, Social Determinants of Health Research Center, Babol University of Medical Sciences
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر غلامرضا رییسیان
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Gholamreza Raeisian
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر رمضان مهدوی آزاد بنی

Ramezan Mahdavi Azadboni

دکتر محمود دیانی
استادیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: فلسفه دین و مسائل جدید کلامی
Mahmood Dayyani
Assistant professor
University of Mazandaran
علیرضا کاوند
دانشیار تفسیر و علوم قرآن
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رشته تخصصی: تفسیر قرآن و متون اسلامی
Alireza Kavand
Associate Professor, Tafsir
دکتر سیده فاطمه سلیمی
استادیار دانشکده علوم قرآنی آمل
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Sayyedeh Fatemeh Salimi

الهه شاهپسند
استادیار
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Elahe Shahpasand
Assistant professor
دکتر سهیلا پیروزفر

دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Soheyla Piroozfar

Ferdowsi University of Mashhad
دکتر رحمان عشریه
استادیار دانشکده علوم قرآنی قم
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Rahman Asharieh
Assistant professor
دکتر زهره اخوان مقدم
دانشیار علوم قرآن و حدیث
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، تفسیر قرآن، تاریخ اسلام، کلام اسلامی، روانشناسی
Zohreh Akhavanmoghaddam
Associate Professor, Quran and Hadith Department
دکتر حبیب الله حلیمی جلودار
دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه مازندران
Habibollah Halimi
Assistant Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Mazandaran
دکتر محسن دیمه کار گراب

رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
ویراستار فارسی
دکتر جواد فرامرزی
استادیار
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، عرفان و ادیان
Javad Faramarzi

مدیر اجرایی
فاطمه شفیعی

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی
Fatemeh Shafiei

Specialist: Library and Information Science
سید عبدالله اصفهانی
استادیار تفسیر و علوم و قرآنی
دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم - دانشکده علوم قرآنی آمل
رشته تخصصی: تفسیر
Seyed Abdollah Esfahani
Assistant Professor, A
دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم - دانشکده علوم قرآنی آمل
کارشناس
حمید نیکزاد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۶۰