درباره نشریه
ISSN:
2716-9758
eISSN:
2716-9642
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی کی نژاد
سردبیر:
دکتر محمدتقی پیربابایی
جانشین سردبیر:
دکتر احد نژادابراهیمی
دبیراجرایی:
مهندس بهروز جلوداریان بیدگلی
مدیرداخلی:
دکتر مینو قره بگلو
کارشناس:
مهندس حکیمه افشاری نژاد
نشانی:
تبریز، میدان ساعت، خیابان مقصودیه، خیابان مصلی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر ‏اسلامی تبریز
تلفن:
041-35541813
سایت اختصاصی:
ciauj-tabriziau.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/07
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی کی نژاد
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Mohammad Ali Kaynejad
Professor Faculty of Civil Engineering
Sahand University of Technology
Specialist: Environmental Engineering
سردبیر
دکتر محمدتقی پیربابایی
استاد
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رشته تخصصی: معماری و شهرسازی اسلامی
Mohammad Taghi Pirbabaei
Associate Professor
Tabriz Islamic Art University
Specialist: Islamic Architecture and Urbanism
جانشین سردبیر
دکتر احد نژادابراهیمی
استاد معماری
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
Ahad Nejad Ebrahimi
Professor, architecture and urbanism
Tabriz Islamic Art University
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا چناقلو
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Mohammad Reza Chenaghlou
Professor Faculty of Civil Engineering
Sahand University of Technology
Specialist: Civil Engineering
دکتر محمدعلی کی نژاد
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Mohammad Ali Kaynejad
Professor Faculty of Civil Engineering
Sahand University of Technology
Specialist: Environmental Engineering
دکتر احد نژادابراهیمی
استاد معماری
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
Ahad Nejad Ebrahimi
Professor, architecture and urbanism
Tabriz Islamic Art University
دکتر محمدتقی پیربابایی
استاد
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رشته تخصصی: معماری و شهرسازی اسلامی
Mohammad Taghi Pirbabaei
Associate Professor
Tabriz Islamic Art University
Specialist: Islamic Architecture and Urbanism
دکتر مینو قره بگلو
دکتر مینو قره بگلو
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
Minou Gharehbaglou
Associate Professor Architecture & Urbanism Faculty
Tabriz Islamic Art University
دکتر مرتضی میرغلامی
دکتر مرتضی میرغلامی
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
Morteza Mirgholami
Associate Professor Architecture & Urbanism Faculty
Tabriz Islamic Art University
دکتر موریتزیو بوریانی
استاد؛ دانشگاه پلی تکنیک میلان
دکتر سلیمان توی
استاد؛ دانشکده معماری و طراحی، دانشگاه آتاتورک
دکتر حمیدرضا عظمتی
استاد
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: معماری
Hamid Reza Azemati
Professor
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Architecture
دکتر محسن وفامهر
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: عمران- ساختمان
Mohsen Vafamehr
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Civil - Building
دبیراجرایی
مهندس بهروز جلوداریان بیدگلی

مدیرداخلی
دکتر مینو قره بگلو
دکتر مینو قره بگلو
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
Minou Gharehbaglou
Associate Professor Architecture & Urbanism Faculty
Tabriz Islamic Art University
کارشناس
مهندس حکیمه افشاری نژاد
دانشکده هنرهای کاربردی
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رشته تخصصی: باستان سنجی
Hakimeh Afsharinezhad
Faculty of Applied Arts
Tabriz Islamic Art University
Specialist: Archaeometry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۸