درباره نشریه
ISSN:
2645-7725
eISSN:
2645-7164
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فرهنگیان
مدیر مسئول:
دکتر رضا ساکی
سردبیر:
دکتر منیره رضایی
مدیرداخلی:
زهرا رستمی
ویراستار انگلیسی:
دکتر مریم دانای طوس
سایت اختصاصی:
te-research.cfu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/05
مدیر مسئول
دکتر رضا ساکی

دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Reza Saki

Farhangian University
Specialist: Education Management
سردبیر
دکتر منیره رضایی
دانشیار پژوهشکده تعلیم و تربیت
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Monireh Rezaee
Associate Professor, Institute for Educational Research
Specialist: Philosophy of Education
اعضای تحریریه
دکتر حسین خنیفر
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت آموزشی
Hossein Khanifar
Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Education Management
دکتر حسن ملکی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، فلسفه و تربیت
Hasan Maleki
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: urriculum Planning, Philosophy and Education
زهرا گویا
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ریاضی
Zahra Gooya

Shahid Beheshti University
دکتر طاهر روشندل اربطانی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت رسانه
Taher Roshandel Arbatani
Professor Faculty of management
University of Tehran
Specialist: Media management
دکتر محمدرضا سرمدی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی، فلسفه تعلیم و تربیت
Mohammad Reza Sarmadi
Professor
Payame Noor University
Specialist: Clinical Psychology, Philosophy of Education
دکتر شهین ایروانی
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Shahin Iravani
Associate Professor
University of Tehran
دکتر حسین عبداللهی
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Hossein Abdolahi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر سید محمدرضا امام جمعه
دانشیار گروه علوم تربیتی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Mohammad Reza Imamjomeh
Associate Professor
Shahid Rajaee Teacher Training University
دکتر محمود تلخابی
دانشیار
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Mahmoud Talkhabi
Associate Professor
Farhangian University
خلیل غلامی
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Khalil Gholami
Associate Professor
University of Kurdistan
دکتر محمدرضا سرکارآرانی
دکتر محمدرضا سرکارآرانی

Mohammad Reza Sarkar Arani

ویراستار انگلیسی
دکتر مریم دانای طوس
دانشیار زبان شناسی همگانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبانشناسی عمومی، روان شناسی زبان - زبان شناسی آموزشی -
Maryam Danay Tous
Associate Professor, English Language and Literature
University of Guilan
Specialist: General linguistics, English language, psycholinguistics - educational linguistics
مدیرداخلی
زهرا رستمی

Zahra Rostami

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۸۷