درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فرهنگیان
مدیر مسئول:
دکتر علی بلاغی
سردبیر:
دکتر محمدرضا پاشایی
ویراستار فارسی:
حیدر قمری
ویراستار فارسی:
دکتر محمدرضا پاشایی
ویراستار انگلیسی:
محمد واشقانی
سایت اختصاصی:
humanities.cfu.ac.ir
تلفن:
021-55955551
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/26
مدیر مسئول
دکتر علی بلاغی
استادیار زبان وادبیات فارسی
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی، علوم سیاسی
Ali Balaghi
Assistant Professor, assistant of litratur
Farhangian University
سردبیر
دکتر محمدرضا پاشایی

رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
اعضای تحریریه
دکتر حسین خنیفر
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت آموزشی
Hossein Khanifar
Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Education Management
امید مجد

Omid Majd

دکتر طاهر روشندل اربطانی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت رسانه
Taher Roshandel Arbatani
Professor Faculty of management
University of Tehran
Specialist: Media management
دکتر تیمور مالمیر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Teymour Mal Mir
Professor
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علی بلاغی
استادیار زبان وادبیات فارسی
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی، علوم سیاسی
Ali Balaghi
Assistant Professor, assistant of litratur
Farhangian University
دکتر علی اکبر کمالی نهاد
استادیار گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: آموزش زبان و ادبیات فارسی- کاربرد فناوری در آموزش- ویرایش
Aliakbar Kamalinahad
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature
Farhangian University
دکتر محمدرضا پاشایی

رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
دکتر علی باقر طاهری نیا
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ali Bagher Taheriniya
Professor
University of Tehran
Specialist: Arabic language and literature
دکتر هادی دهقانی یزدلی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، تهران
دانشگاه فرهنگیان
Hadi Dehghani Yazdeli
Assistant Professor, Persians Language and Literature
Farhangian University
دکتر هدایت الله تقی زاده
استادیار
دانشگاه فرهنگیان
دکتر محمدرضا دهدست
استادیار
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: الهیات گرایش علوم قرآن و معارف اسلامی
دکتر احمد ابوحمزه
استادیار
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: تاریخ دوره اسلامی
دکتر محمدرضا فتحی
دانشیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
Mohammad Reza Fathi
Associate Professor, university of tehran
University of Tehran
ویراستار فارسی
حیدر قمری
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Heydar Ghamari
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature
Farhangian University
دکتر محمدرضا پاشایی

رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
ویراستار انگلیسی
محمد واشقانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۳