درباره نشریه
eISSN:
2645-3649
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فرهنگیان
مدیر مسئول:
دکتر آذر داوودی
سردبیر:
دکتر صفیه رضایی
دبیراجرایی:
بهرام اسماعیلی
سایت اختصاصی:
basicscience.cfu.ac.ir
تلفن همراه:
09176347267
تلفن:
071-37222070
دورنگار:
071-37219533
نشانی:
شیراز، خیابان مدرس، خیابان فرصت شیرازی، روبروی سردخانه بزرگ شیراز ، کدپستی: 7157817435
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/23
مدیر مسئول
دکتر آذر داوودی
استادیار گروه علوم تربیتی
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: مطالعات برنامه ریزی درسی
Azar Davoodi
Assistant Professor Department of Educational Sciences
Farhangian University
Specialist: curriculum studies
سردبیر
دکتر صفیه رضایی
استادیار گروه علوم پایه
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: فیزیک
Safiyeh Rezaei
Assistant professor Department of Basic Sciences
Farhangian University
Specialist: Physics
اعضای تحریریه
دکتر حسین افلاکی فرد
استادیار
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: مطالعات برنامه ریزی درسی
Hoosein Aflakifard
Associate Professor
Farhangian University
Specialist: curriculum Studies
دکتر محمد جاودانی
استادیار گروه علوم تربیتی
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: مطالعات برنامه ریزی درسی
Mohammad Javdani
Assistant Professor, مطالعات برنامه درسی
Farhangian University
Specialist: curriculum Studies
دکتر ساره حق خواه
استادیار گروه علوم پایه
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: ریاضی
Sareh Hagh Khah
Assistant professor Department of Basic Sciences
Farhangian University
Specialist: Mathematics
دکتر آذر داوودی
استادیار گروه علوم تربیتی
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: مطالعات برنامه ریزی درسی
Azar Davoodi
Assistant Professor Department of Educational Sciences
Farhangian University
Specialist: curriculum studies
دکتر صفیه رضایی
استادیار گروه علوم پایه
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: فیزیک
Safiyeh Rezaei
Assistant professor Department of Basic Sciences
Farhangian University
Specialist: Physics
دکتر لیلا رضاییان
استادیار گروه علوم پایه
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: زیست شناسی
Leyla Rezaeian
Assistant professor Department of Basic Sciences
Farhangian University
Specialist: Biology
دکتر ابراهیم زارعی کیاسری
استادیار گروه علوم پایه
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Ebrahim Zareei Kiasari
Assistant professor Department of Basic Sciences
Farhangian University
Specialist: Chemistry
دکتر فاطمه محمدپور
استادیار گروه علوم پایه
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: فیزیک
Fatemeh Mohammad Pour
Assistant professor Department of Basic Sciences
Farhangian University
Specialist: Physics
ویراستارفارسی
زینب دهقانی

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Zeinab Dehghani

Specialist: Persian Literature Studies
ویراستار انگلیسی
دکتر علی شیروانی شیری
استادیار علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: علوم تربیتی، گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
Ali Shirvani Shiri
Assistant Professor, Educational Group
Farhangian University
Specialist: Philosophy of Education
دبیراجرایی
بهرام اسماعیلی
پرسنل
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Bahram Esmaeili
Staff
Farhangian University
Specialist: Human Resources Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۲