درباره نشریه
ISSN:
2676-640X
eISSN:
2676-7570
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
مدیر مسئول:
دکتر سحر ده یوری
سردبیر:
دکتر ولی بریم نژاد
سایت اختصاصی:
www.amc.iiau.ac.ir
تلفن:
021-56360468
دورنگار:
021-56368998
تاریخ به‌روزآوری: 1399/12/25
مدیر مسئول
دکتر سحر ده یوری
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
Sahar Dehyouri
Assistant professor
Eslamshahr Branch, Islamic Azad University
Specialist: Agricultural extension and education
سردبیر
دکتر ولی بریم نژاد
استاد اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
Vali Borimnejad
Professor, Agricultural economics
Karaj Branch, Islamic Azad University
Specialist: Agricultural Economy
اعضای تحریریه
سید جمال فرج الله حسینی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Seyed Jamal Farajolah Hosseini

Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Agricultural extension and education
طوبی امیرعضدی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
Toba Amirazodi
Associate Professor
Eslamshahr Branch, Islamic Azad University
Specialist: rural planning
Mohsen Shokat Fadaei
Associate Professor Department OF Agricultural Economics
Payame Noor University
Specialist: agricultural economy
سید مهدی میردامادی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Mehdi Mirdamadi
Associate Professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Agricultural extension and education
دکتر رضا مقدسی
دانشیار اقتصاد کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Reza Moghaddasi
Associate Professor, Department of Agricultural Economics
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Agricultural Economics
رویا اشراقی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
Roya Eshraghi
Associate Professor Department of Management
Karaj Branch, Islamic Azad University
Specialist: Agricultural Economics
دکتر حمیدرضا رسولیان
استاد
دانشگاه تهران
Hamidreza Rasoulian
Professor
University of Tehran
امید نوروزی
استادیار
Omid Norouzi
Assistant professor Department of Agriculture Wageningen University
Specialist: Education and Competence Studies
مرتضی حقیری
دانشیار
Morteza Haghiri
Associate Professor Department of Agriculture Memorial University Grenfell campus
Specialist: Bioresource Policy, Business & Economics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۸