درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم انتظامی امین
مدیر مسئول:
دکتر اصغر افتخاری
سردبیر:
دکتر علیرضا جزینی
سردبیر:
دکتر لطفعلی بختیاری
مدیر اجرایی:
حمیدرضا کرمی
ویراستار فارسی:
حمیدرضا کرمی
ویراستار فارسی:
دکتر مراد عباسی
ویراستار انگلیسی:
مهدی کجانی
سایت اختصاصی:
dlek.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، منطقه 22 شهرداری، انتهای بزرگراه شهید همت غرب، ابتدای بزرگراه شهید خرازی، بعد از تقاطع غیر همسطح شهید خرازی و آزادگان، دانشگاه علوم انتظامی امین، دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی، گروه مبارزه با مواد مخدر، دفتر فصلنامه. ، کدپستی: 1498619991
صندوق پستی:
1397-14515
تلفن:
021-48931193
021-48931191
دورنگار:
021-48931193
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/19
مدیر مسئول
دکتر اصغر افتخاری
استاد علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی، امنیت
Asghar Eftekhari
Professor, Political Science
Specialist: political science, Security
سردبیر
دکتر علیرضا جزینی
استاد مدیریت
دانشگاه علوم انتظامی امین
Alireza Jazini
Professor, managment
Amin Police University
دکتر لطفعلی بختیاری
دانشیار
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت راهبردی
Lotfali Bakhtiari
Associate Professor
Specialist: Management, Strategic Management
اعضای تحریریه
جلال شیرزاد

دانشگاه علوم انتظامی امین
دکتر مهدی مقیمی

دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مدیریت
Mahdi Moghimi

Amin Police University
Specialist: Management
دکتر یارمحمد قاسمی
استاد گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: جامعه شناسی فرهنگی
Ghasemi
professor Department of Social Sciences,Faculty of Letters and Humanities
University of Ilam
Specialist: Social Sciences
دکتر پرویز نوروزی
استاد دانشکده علوم، گروه شیمی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شیمی
Parviz Nowroozi
Professor College of Science
University of Tehran
Specialist: chemistry
دکتر اکبر طالب پور
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
Akbar Talebpour

ژیلا سجادی

دکتر عبدالرضا محمدی
دانشیار موسسه تحقیقات تغذیه و مواد غذایی ملی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Abdorreza Mohammadi
Associate Professor National Nutrition & Food Technology Research Institute
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
ویراستار فارسی
حمیدرضا کرمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
رشته تخصصی: سنجش و اندازه گیری
دکتر مراد عباسی
استادیار حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Morad Abasi
Assistant Professor, Criminal Law and Criminology
Amin Police University
Specialist: criminal law and criminology
ویراستار انگلیسی
مهدی کجانی

مدیر اجرایی
حمیدرضا کرمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
رشته تخصصی: سنجش و اندازه گیری
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۶۰