درباره نشریه
ISSN:
2717-0357
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی قم
مدیر مسئول:
دکتر محمد آقاعلی
سردبیر:
Chrystion Foerch
مدیر اجرایی:
خدیجه علی پور ندوشن
سایت اختصاصی:
jvessels.muq.ac.ir
تلفن:
025-32858474
نشانی:
قم، خیابان لواسانی، دانشگاه علوم پزشکی قم ، کدپستی: 3716987366
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/15
مدیر مسئول
دکتر محمد آقاعلی
استادیار گروه پزشکی اجتماعی و خانواده
دانشگاه علوم پزشکی قم
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mohammad Aghaali
Assistant Professor, Department of Family and Community Medicine
Qom University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
سردبیر
Chrystion Foerch
professor Department of Neurology, Goethe University, Frankfurt am Main, Germany
Specialist: Neurology
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا قدیر
بیماری های گوارش
دانشگاه علوم پزشکی قم
Mohammad Reza Ghadir

Qom University of Medical Sciences
دکتر سید امیر حجازی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی قم
رشته تخصصی: نورولوژی
Seyed Amir Hejazi
Associate Professor
Qom University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر ابوالفضل محمدبیگی
استاد تمام اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی قم
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی اجتماعی
Abolfazl Mohammadbeigi
Full Professor, Epidemiology
Qom University of Medical Sciences
Specialist: Social Epidemiology
دکتر عطا محمودپور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بیهوشی
Ata Mahmoodpour
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر اشکان مولا
استادیار
Ashkan Mowla
Assistant professor Division of Interventional Neuroradiology, Department of Radiology, UCLA Medical center, Los Angeles, California, USA
Specialist: Division of Stroke and Endovascular Neurosurgery
دکتر محمد سعادت نیا
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: فلوشیپ اینترونشنال نورو رادیولوژی
Mohammad Saadat Nia
Professor School of Medicine
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nuclear Radiology Interventional Fellowship
Elyari Sadeghi Hokmabad
Assistant professor Department of Neurology, School of Medicine
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
Ehsan Sharifipour
Assistant professor
Qom University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
پیمان شیرانی
استادیار
Peyman Shirani
Assistant professor University of Cincinnati Gardner Neuroscience Institute, New York, USA
Specialist: Neurology , Neurosurgery
جمشید وفایی منش
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی قم
Jamshid Vafaeimanesh
Associate Professor
Qom University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
مدیر اجرایی
خدیجه علی پور ندوشن
دانش آموخته ارشد دانشگاه علوم پزشکی قم
دانشگاه علوم پزشکی قم
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی در شاخه پزشکی
Khadijeh Alipour Nodoushan
MSc Graduated, Qom University of Medical Sciences
Qom University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۹۲