درباره نشریه
ISSN:
2717-0624
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه لرستان
مدیر مسئول:
دکتر سیروس مرادی
سردبیر:
دکتر بهمن غضنفری
مدیر اجرایی:
مجتبی مرادی پور
سایت اختصاصی:
maco.lu.ac.ir
تلفن:
066-33120612
دورنگار:
066-33120612
نشانی:
خرم آباد، اتوبان تهران - خرم آباد، دانشگاه لرستان ، کدپستی: 6815144316
تاریخ به‌روزآوری: 1400/02/22
مدیر مسئول
دکتر سیروس مرادی
دانشیار واحد اراک
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تئوری نقطه ثابت، بهینه سازی غیرخطی، نابرابری متغیر
Sirous Moradi
Associate Professor Arak unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Fixed Point and Mathematics
سردبیر
دکتر بهمن غضنفری
دانشیار
دانشگاه لرستان
Bahman Ghazanfari
Associate Professor
University of Lorestan
Specialist: Applied Mathematics, Numerical Analysis, Numerical Methods for ODE, Stochastic ODE
اعضای تحریریه
ناصر عباسی
دانشیار
دانشگاه لرستان
Naser Abbasi
Associate Professor
University of Lorestan
Specialist: Applied Mathematics, Numerical Analysis
Hassen Aydi
Associate Professor Universite De Sousse, Sousse, Tunisia
Specialist: Nonlinear Analysis, Fixed Point Theory.
دکتر علی بارانی
دانشیار
دانشگاه لرستان
Ali ‌‌‌ Barani
Associate Professor
University of Lorestan
Specialist: Mathematical Analysis
دکتر بهزاد جعفری روحانی
استاد
دکتر مجید اسحقی گرجی

Majid Eshaghi Gorji
Professor
علی فرج زاده
استاد
دانشگاه رازی کرمانشاه
Ali Farajzadeh
professor Functional Analysis, Nonlinear Analysis, Equilibrium Problems.
Razi University
دکتر محمود فیلالی
استاد
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل هارمونیکی و عملکردی
Mahmoud Filali
Professor
Specialist: Harmonic and Functional Analysis
دکتر مجتبی قاسمی کمالوند

دانشگاه لرستان
Mojtaba Ghasemikamalvand

University of Lorestan
Specialist: Applied Mathematics.
دکتر بهمن غضنفری
دانشیار
دانشگاه لرستان
Bahman Ghazanfari
Associate Professor
University of Lorestan
Specialist: Applied Mathematics, Numerical Analysis, Numerical Methods for ODE, Stochastic ODE
Erdal Karapinar
China Medical University, Taichung, Taiwan
Specialist: Mathematics
سید مهدی کرباسی
استاد
Seyed Mehdi Karbassi
professor
Specialist: Applied Mathematics
Refail Kasimbeyli
professor Anadolu University, Eski?ehir, Turkey
Specialist: Convex and Nonconvex Optimization
Phan Quoc Khanh
professor Vietnam National University Hochiminh City, Hochiminh, Vietnam
Specialist: Nonsmooth Optimization, Mathematical Programming, Variational Analysis, Operations Research
دکتر فرشید خجسته
دانشیار واحد اراک
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: آنالیز ریاضی
Farshid Khojasteh
Associate Professor Arak unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Mathematical Analysis
Fariz Mikailsoy
professor Igdir University,Igdir, Turkey.
Specialist: Applied Mathematics, Optimization
دکتر فرشید میرزائی
استاد تمام ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی و آمار
دانشگاه ملایر
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Farshid Mirzaee
Full Professor, Mathematics
Malayer University
Specialist: Applied Mathematics
دکتر سیروس مرادی
دانشیار واحد اراک
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تئوری نقطه ثابت، بهینه سازی غیرخطی، نابرابری متغیر
Sirous Moradi
Associate Professor Arak unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Fixed Point and Mathematics
مجتبی مرادی پور
استادیار
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Mojtaba Moradi Poor
Assistant professor
University of Lorestan
Specialist: Applied Mathematics, Numerical Analysis, Computational Finance.
Adrian Petrusel
professor Babe?-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania
Specialist: Mathematical Analysis
محمدرضا پوریای ولی
استاد
دانشگاه اصفهان
Mohamadreza Pouryayevali
professor
University of Isfahan
Specialist: Mathematical Analysis
دکتر اصغر رحیمی
استاد گروه ریاضیات
دانشگاه مراغه
رشته تخصصی: نظریه اپراتور، تحلیل عملکردی، نظریه قاب
Asghar Rahimi
Professor Department of Mathematics
University of Maragheh
Specialist: Functional Analysis, Frame Theory, Operator Theory
دکتر علی سامری پور
دانشیار
دانشگاه لرستان
Ali Sameripour
Associate Professor
University of Lorestan
Specialist: Mathematical Analysis
محمود شکوری
استادیار
دانشگاه لرستان
Mahmood Shakori
Assistant professor
University of Lorestan
Specialist: Mathematical Analysis
ابراهیم سوری
استادیار
دانشگاه لرستان
Ebrahim Soori
Assistant professor
University of Lorestan
Specialist: Mathematical Analysis
Christiane Tammer
professor Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, Halle, Germany.
Specialist: Variational Methods, Optimization, Nonlinear Functional Analysis, Approximation, Duality Principles, Location Theory
دکتر سید منصور واعظ پور

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: تئوری اپراتور، تحلیل عملکردی، تحلیل غیرخطی
Seyed Mansour Vaez Pour

Amirkabir University of Technology
Specialist: Operator Theory, Functional Analysis, Nonlinear Analysis
دکتر مجید سلیمانی دامنه
دانشیار گروه ریاضی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ریاضیات
Majid Soleimani Damaneh
Associate Professor Majid Solemani Dameneh
University of Tehran
Specialist: Mathematics
دکتر مجید یاراحمدی
دانشیار
دانشگاه لرستان
Majid Yarahmadi
Associate Professor
University of Lorestan
Specialist: Applied Mathematics, Intelligent Optimal Control
سهراب علی یوسفی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
Sohrab Ali Yousefi
professor Department of Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Applied Mathematics, Numerical Analysis
Chao Wang
Yunnan University, China
Specialist: Nonlinear Dynamic Systems
Nguyen Huy Tuan
University of Science and Vietnam National University, Vietnam
Specialist: Applied Analysis
Selma Gulyaz Ozyurt
Associate Professor Sivas Cumhuriyet University, Turkeys
Specialist: Numerical Analysis, Mathematical Analysis, Functional Analysis
امیرقاسم غضنفری
دانشیار
دانشگاه لرستان
Amir Ghasem Ghazanfari
Associate Professor
University of Lorestan
Specialist: Mathematical Analysis.
Andreea Fulga
Transilvania University of Brasov, Romania
Specialist: Mathematical Analysis
دکتر مجید اسحقی گرجی

Majid Eshaghi Gorji
Professor
مدیر اجرایی
مجتبی مرادی پور
استادیار
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Mojtaba Moradi Poor
Assistant professor
University of Lorestan
Specialist: Applied Mathematics, Numerical Analysis, Computational Finance.
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۷۰