درباره نشریه
ISSN:
2384-2783
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر مریم جلالی
سردبیر:
دکتر مریم جلالی
ویراستار فنی:
معصومه محمدنژاد
صفحه آرا:
آرزو انصاری
طراح روی جلد:
سپیده پورحاجی
نشانی:
تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:
021-29905196
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/13
مدیر مسئول
دکتر مریم جلالی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان
Maryam Jalali
Associate Professor, Persian literature, Children's literature
Shahid Beheshti University
سردبیر
دکتر مریم جلالی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان
Maryam Jalali
Associate Professor, Persian literature, Children's literature
Shahid Beheshti University
اعضای تحریریه
افسون امینی
افسون امینی

علی بوذری
استادیار
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: پژوهش هنر
دکتر مهدخت پورخالقی چترودی
گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mah Dokht Pour Khaleghi Chatroudi
Persian literature group
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سعید حسام پور
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Saeed Hessampour
Professor
University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر حمید رضایی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hamid Rezaei
Associate Professor, Department of Literature
Payame Noor University
دکتر قدمعلی سرامی
دانشیار واحد زنجان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ghadam Ali Sarami
Associate Professor Zanjan Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر پروین سلاجقه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر مریم شریف نسب
استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشکده ادبیات فارسی
Maryam Sharifnasab
Professor of Humanities and Cultural Studies Institute Institute of Persian Literature
دکتر مصطفی صدیقی
دانشیار
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mostafa Sadighi
Associate Professor
University of Hormozgan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علی عباسی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Ali Abbasi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: French language and literature
دکتر علیرضا فولادی
استادیار
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Reza Fooladi
Assistant Professor
University of Kashan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدرضا نجاریان
استاد
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Reza Najarian
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
رضا محمدی چابکی

Reza Mohammadi Chaboki

ملاحت نجفی
ملاحت نجفی

ویراستار فنی
معصومه محمدنژاد
معصومه محمدنژاد

صفحه آرا
آرزو انصاری
آرزو انصاری

طراح روی جلد
سپیده پورحاجی
سپیده پورحاجی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۷۴