درباره نشریه
ISSN:
2538-6328
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) (مرکز مطالعات، تدوین و انتقال تجارب رزمی دفاع مقدس و نبردهای معاصر)
مدیر مسئول:
اکبر عابدی
سردبیر:
دکتر محمدجواد سبحانی فر
معاون سردبیر:
دکتر غلامرضا سلگی
مدیر اجرایی:
حمید نجف زاده
صفحه آرا:
محسن هادی طحان
سایت اختصاصی:
defa.ihuo.ac.ir
تلفن:
021-74186296 ، داخلی: 107
دورنگار:
021-74186300
تاریخ به‌روزآوری: 1399/05/25
مدیر مسئول
اکبر عابدی
اکبر عابدی

دانشگاه جامع امام حسین
سردبیر
دکتر محمدجواد سبحانی فر
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: مدیریت سیستم ها
Mohammad Javad Sobhanifar
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: Systems Management
معاون سردبیر
دکتر غلامرضا سلگی

Gholam Reza Solgi

اعضای تحریریه
دکتر خدایار ابراهیمی
استادیار دانشکده علوم انسانی
دانشگاه جامع امام حسین
Khoda Yar Ebrahimi
Assistant Professor Faculty of Humanities
Imam Hossein University
دکتر محمدجواد سبحانی فر
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: مدیریت سیستم ها
Mohammad Javad Sobhanifar
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: Systems Management
ویراستارفارسی
محسن رادمهر
محسن رادمهر

صفحه آرا
محسن هادی طحان
دانش آموخته ارشد مدیریت ورزشی
دانشگاه پیام نور
Mohsen Hadi Tahan
MSc Graduated, Sports Management
Payame Noor University
مدیر اجرایی
حمید نجف زاده
حمید نجف زاده

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۸