درباره نشریه
ISSN:
2538-628X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
مدیر مسئول:
دکتر بهروز عمرانی
سردبیر:
دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری
سایت اختصاصی:
tr.richt.ir
نشانی:
تهران، میدان امام خمینی، خیابان سی تیر، محوطه موزه ملی، پلاک 2 ،پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، کدپستی: 1136913431
تلفن:
021-66736516
تاریخ به‌روزآوری: 1400/02/10
مدیر مسئول
دکتر بهروز عمرانی
استادیار
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
رشته تخصصی: باستان شناسی ، دوران تاریخی
سردبیر
دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری
استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Abdolreza Roknodin Eftekari
Professor, Geography and Rural Planning, Faculty of Geography
Tarbiat Modares University
Specialist: Geography and Tourism Planning
اعضای تحریریه
دکتر بهروز عمرانی
استادیار
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
رشته تخصصی: باستان شناسی ، دوران تاریخی
دکتر بهار بیشمی
عضو هیئت علمی
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
رشته تخصصی: گردشگری پایدار
Bahar Bishami
Faculty member
دکتر سید سعید هاشمی
دانشیار
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Seyed Saeed Hashemi
Associate Professor
University of Science and Culture
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر رحیم حیدری چیانه
استادیار دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: برنامه ریزی و توسعه گردشگری، مدیریت تصویر مقصد، جغرافیا
Rahim Heydari Chianeh
Assistant Professor
University of Tabriz
دکتر ناصر رضایی
استادیار مدیر پژوهشکده گردشگری؛ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
رشته تخصصی: جغرافیا، میراث طبیعی، گردشگری
Nasser Rezaei
Assistant Professor, manager of research tourism center, research institute of Cultural heritage and tourism
دکتر محمدرضا رضوانی
استاد گروه جغرافیای انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Mohammad Reza Rezvani
Professor, Human Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر قدیر فیروزنیا
دانشیار جغرافیا
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Ghadir Firoznia
Associate Professor, geography
Payame Noor University
دکتر علی زنگی آبادی

Ali Zangibadi

دکتر علی موحد
دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیای شهری، ، گردشگری شهری
Ali Movahed
Associate Professor, Geographic scientific
Kharazmi University
Specialist: urban geography, urban tourism
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۸