درباره نشریه
eISSN:
2783-3836
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علم و فرهنگ
مدیر مسئول:
جواد حسین زاده
سردبیر:
محمد عیسائی تفرشی
مدیر اجرایی:
دکتر مینا حسینی
سایت اختصاصی:
mtlj.usc.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل اتوبان همت، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، دانشگاه علم و فرهنگ
صندوق پستی:
13145-871
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/30
مدیر مسئول
جواد حسین زاده
دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Javad Hosseinzadeh
Associate Professor, Private Law, Law Departmant
University of Science and Culture
Specialist: Private Law
سردبیر
محمد عیسائی تفرشی
استاد تمام حقوق خصوصی- دانشکده حقوق
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق تجارت
Mohammad Issaei Tafreshi
Full Professor, Private Law-Faculty Law
Tarbiat Modares University
Specialist: Private Law, Commercial Law
اعضای تحریریه
دکتر ابراهیم تقی زاده
استاد حقوق خصوصی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ebrahim Taghizadeh
Professor, private law
Payame Noor University
Specialist: Private law
دکتر ستار زرکلام
دانشکده علوم انسانی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: حقوق
Sattar Zarkalam
Faculty of Humanities
Shahed University
دکتر محمدتقی فخلعی
استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه ومبانی حقوق اسلامی
Mohammad Taghi Fakhlaei
Professor, jurisprudence
Ferdowsi University of Mashhad
ابراهیم عبدی پورفرد
گروه حقوق خصوصی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ebrahim Abdipour Fard

University of Qom
Specialist: Private law
دکتر فاطمه قناد
دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: حقوق فناوری اطلاعات، حقوق تجارت الکترونیکی، حقوق جزا و جرم شناسی
Fatemeh Ghanad
Associate Professor, Law Faculty
University of Science and Culture
Specialist: Information Technology Law, Criminal Law and Criminology
جواد حسین زاده
دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Javad Hosseinzadeh
Associate Professor, Private Law, Law Departmant
University of Science and Culture
Specialist: Private Law
محمد عیسائی تفرشی
استاد تمام حقوق خصوصی- دانشکده حقوق
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق تجارت
Mohammad Issaei Tafreshi
Full Professor, Private Law-Faculty Law
Tarbiat Modares University
Specialist: Private Law, Commercial Law
دکتر محمدجواد شایگان فرد
دانشیار
دانشگاه علم و فرهنگ
Mohammad Javad Shayegan Frad
Associate Professor
University of Science and Culture
Specialist: Information Technology
دکتر رضا سکوتی نسیمی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Reza Sokuti Nasimi
Professor
University of Tabriz
Specialist: Private law
مدیر اجرایی
دکتر مینا حسینی
استادیار حقوق، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه علم و فرهنگ
Mina Hosseini
Assistant Professor, Law Department
University of Science and Culture
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۴