درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (معاونت فرهنگی و تبلیغی)
مدیر مسئول:
دکتر سعید روستا آزاد
سردبیر:
دکتر مصطفی آزادیان
سایت اختصاصی:
jip.dte.ir
تلفن:
025-31151247
025-31151247
نشانی:
قم، خیابان معلم، چهارراه شهدا، ساختمان معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، گروه تولید محتوا ، کدپستی: 3715791816
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/01
مدیر مسئول
دکتر سعید روستا آزاد

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سردبیر
دکتر مصطفی آزادیان
دکتر مصطفی آزادیان

اعضای تحریریه
دکتر ناصر رفیعی محمدی
دانشیار گروه شیعه شناسی
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: الهیات و معارف اسلامی
Naser Rafie Mohammadi
Associate Professor Shi'ite group
Al-Mustafa International University
Specialist: Theology and Islamic Sciences
دکتر ابوالفضل ساجدی
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه دین
Abolfazl Sajedi
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy of Religion
محمدتقی انصاری پور

دانشگاه ادیان و مذاهب
Mohammadtaghi Ansaripour

University of Religions and Denominations
دکتر حجت الله بیات
معاون گروه روانشناسی و ارتباطات دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: تبلیغ، ارتباطات، رسانه، خانواده، موفقیت، مدیریت
Hojjatollah Bayat

دکتر کریم خان محمدی
استاد گروه مطالعات فرهنگی و ارتباطات
دانشگاه باقرالعلوم
Karim Khan Mohammadi
Professor, bagher aloloum
Baqir al-Olum University
دکتر عباس پسندیده
استاد تمام گروه روانشناسی، دانشکده علوم و معارف اسلامی
دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: فقه الحدیث - روش فهم روانشناختی متون دینی - مطالعات اسلامی-روانشناختی
Abbas Pasandideh
Full Professor, Department of Psychology, Faculty of Islamic Sciences and Education
University of Quran and Hadith
دکتر حسین جوان آراسته
دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Hosein Jvan Arasteh
Associate Professor of Domain and University Research
Specialist: public rights
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۹