درباره نشریه
ISSN:
2676-7716
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
مدیر مسئول:
حجت الاسلام سید مصباح عاملی
سردبیر:
حجت الاسلام حسین کندری
جانشین سردبیر:
جواد معین
مدیر اجرایی:
جواد معین
سایت اختصاصی:
alr.journals.hozehkh.com
نشانی:
مشهد، حرم مطهر، بست طبرسی، مرکز مدیریت حوزه علمیّه خراسان، معاونت پژوهش. (اداره نشر و تولیدات علمی)
تلفن:
051-32008327
تلفن همراه:
09153242291
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/12
مدیر مسئول
حجت الاسلام سید مصباح عاملی
حوزه علمیه خراسان
رشته تخصصی: فقه و اصول
Seyyed Mesbah Ameli
Khorasan Seminary
Specialist: Jurisprudence and Principles
سردبیر
حجت الاسلام حسین کندری

رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
جانشین سردبیر
جواد معین
مدرس گروه علمی زبان و ادبیات عرب
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Javad Moein

Al-Mustafa International University
اعضای تحریریه
حجت الاسلام حسین کندری

رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
حجت الاسلام حسن ربانی بیرجندی

رشته تخصصی: فقه و اصول ، زبان و ادبیات عرب
دکتر محمدعلی رضایی کرمانی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Ali Rezaei Kermani
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر علی خیاط
استادیار
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
رشته تخصصی: علوم قرآنی و حدیث
Ali Khayyat
Assistant Professor
Razavi Islamic Sciences University
Specialist: Quranic sciences and hadith
دکتر علیرضا قایمی نیا
دکتر علیرضا قایمی نیا

دکتر حمید عباس زاده
استادیار گروه زبان و ادبیات عرب
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
جواد معین
مدرس گروه علمی زبان و ادبیات عرب
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Javad Moein

Al-Mustafa International University
علی نوروزی

دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
حجت الاسلام مهدی رضایی
حجت الاسلام مهدی رضایی

مدیر اجرایی
جواد معین
مدرس گروه علمی زبان و ادبیات عرب
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Javad Moein

Al-Mustafa International University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۹