درباره نشریه
ISSN:
2716-9812
eISSN:
2717-3488
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دکتر محمد مهدوی
سردبیر:
دکتر احمد مرتاضی
مدیر اجرایی:
محمدرضا دارانداشی
سایت اختصاصی:
nrr.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز ، کدپستی: 5166616471
تلفن:
041-33355993
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/30
مدیر مسئول
دکتر محمد مهدوی
دانشیار گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات و علوم اسلامی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فقه و اصول و کلام اسلامی
Mohammad Mahdavi
Associate Professor, Department of Islamic Studies, Faculty of Theology and Islamic Sciences
University of Tabriz
سردبیر
دکتر احمد مرتاضی
دانشگاه تبریز
Ahmad Mortazi

اعضای تحریریه
دکتر احمد مرتاضی
دانشگاه تبریز
Ahmad Mortazi

علاءالدین ملک اف
پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و اسلامی
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: عرفان اسلامی، عرفان، الهیات، فلسفه دین، تاریخ فلسفه، معرفت شناسی، فلسفه
Aladdin Malikov
Researcher, Institute of Humanities and Islamic Sciences
Al-Mustafa International University
دکتر سید ضیاءالدین علیانسب
دانشیار علوم قرآن و حدیث
دانشگاه حضرت معصومه
رشته تخصصی: معارف اسلامی (گرایش قرآن و متون اسلامی)
Sayyed Ziaoddin Olyanasab
Associate Professor, Quran and Hadith Sciences
Hazrat-e Masoumeh University
دکتر اکبر ساجدی
دانشیار گروه معارف اسلامی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: فقه و اصول، معارف اسلامی، تفسیر قرآن
Akbar Sajedi
Associate Professor, Tabriz University of Medical Sciences
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر جاسنی سولونگ

Jasni Sulong
Associate Professor, School of Humanities، University Sains Malaysia, Pulau Pinang, Malaysia
Specialist: Islamic Law of inheritance
دکتر طلال عتریسی
استاد دانشگاه لبنان
Talal Atrissi
Professor University of Lebanon
Specialist: Educational Sociology and Social Psychology
Noureddine Boulahia
Professor Batna University - Algeria
Specialist: Principles of Religion
دکتر حیدر باقری اصل
استاد حقوق خصوصی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
Heydar Bagheri Asl
Professor, Private Law Department
University of Tabriz
Specialist: Islamic jurisprudence
دکتر سید محمدتقی علوی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyyed Mohammad Taghi Alavi

University of Tabriz
Specialist: Private law
میکائیل صفائی

دکتر محمد مهدوی
دانشیار گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات و علوم اسلامی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فقه و اصول و کلام اسلامی
Mohammad Mahdavi
Associate Professor, Department of Islamic Studies, Faculty of Theology and Islamic Sciences
University of Tabriz
مدیر اجرایی
محمدرضا دارانداشی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۶