درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
مدیر مسئول:
Vachik Hairapetian
سردبیر:
Michael Benton
دستیار سردبیر:
دکتر نصرالله عباسی
دستیار سردبیر:
علیرضا امیرکاظمی
دبیراجرایی:
حسن حجازی
مدیرداخلی:
مهشید پزشکی
ویراستار انگلیسی:
دکتر منصور هاشمی
سایت اختصاصی:
gcr.isfahan.iau.ir
نشانی:
اصفهان، خیابان جی شرقی ، خیابان ارغوانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ، دفتر مجلات
صندوق پستی:
81595-158
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/22
مدیر مسئول
Vachik Hairapetian
Assistant professor
Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
Specialist: Vertebrate Palaeontology , Micropalaeontology, Sedimentology
سردبیر
Michael Benton
professor University of Bristol, England
Specialist: Vertebrate palaeontology, Evolution
دستیار سردبیر
دکتر نصرالله عباسی
دانشیار
دانشگاه زنجان
Nasrollah Abbassi
Associate Professor
University of Zanjan
Specialist: Stratigraphy, Palaeontology, Ichnology
علیرضا امیرکاظمی

Alireza Amrikazemi
Director, Qeshm Island UNESCO Global Geopark. Member, Roster of Evaluators,UNESCO Global Geoparks
Specialist: Geoparks, Geotourism , Geoheritage
اعضای تحریریه
دکتر نصرالله عباسی
دانشیار
دانشگاه زنجان
Nasrollah Abbassi
Associate Professor
University of Zanjan
Specialist: Stratigraphy, Palaeontology, Ichnology
Mamoon Allan
Associate Professor The University of Jordan
Specialist: Geotourism, Tourism & Culture
Reyad Ali Aldwairi
professor Tafila Technical University, Jordan
Specialist: Mineralogy, Volcanology
دکتر ابراهیم اصغری کلجاهی
دانشیار زمین شناسی مهندسی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Ebrahim Asghari Kaljahi
Associate Professor, Earth Science
University of Tabriz
Specialist: Engineering Geology, Soil Mechanics
Kazimierz Banasik
professor Warsaw University of Life Sciences, Poland
Specialist: Hydrology and Sediment Transport
Jeremy Ben Fein
professor University of Notre Dame, USA
Specialist: Environmental Geology
Giuseppe Di Capua
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Rome, Italy
Gareth Dyke
professor University of Debrecen, Hungary
Specialist: Ecology Evolution, Evolution, Taxonomy, Vertebrate Paleontology, Palaeoecology, Osteology
حسین غلامعلیان
دانشیار
دانشگاه هرمزگان
Hossein Gholamalian
Associate Professor
University of Hormozgan
Specialist: Palaeontology
Thomas Hose
Research Associate, School of Earth Sciences, University of Bristol, England
Specialist: Geoconservation, Geoheritage, Geotourism
دکتر احمد جلالیان
استاد واحد خوراسگان اصفهان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم خاک
Ahmad Jalalian
Professor Khorasgan branch.
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Soil Science
حسین کاظمیان
دانشیار
Hossein Kazemian
Associate Professor Western University (UWO), Canada
Specialist: Environmental Chemistry
Slobodan B. Markovic
Department of Geography, tourism and hotel management, Trg Dositeja Obradovi?a 3, Faculty of Science and Mathematics, University of Novi Sad, Serbia
Specialist: Geoheritage, Geotourism, Quaternary paleoclimate, geoarchaeology
دکتر پیام نجفی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Payam Najafi
Associate Professor
Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
Specialist: Soil and Water Engineering
علیخان نصر اصفهانی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Alikhan Nasr Isfahani
Associate Professor
Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
Specialist: Economic geology
Karoly Nemeth
professor Massey University, New Zealand
Specialist: Volcanology and Geoheritage
Young Ng
Geoscientist and Science Advisor, Danxiashan UNESCO Global Geopark of China; Advisor
Specialist: Geotourism, Geopark, Geoconservation
Jeanette Pope
Associate Professor DePauw University, USA
Specialist: Environmental Geology
Nagarajan Ramasamy
professor Curtin University, Malaysia
Specialist: Paleo-climate, Paleo environment, Environmental Geochemistry
Djordjije Vasiljevic
Assistant professor University of Novi Sad, Serbia
Specialist: Geoheritage, Geodiversity , Tourism
ویراستار انگلیسی
دکتر منصور هاشمی

دانشگاه گیلان
Mansour Hashemi
Department of English Studies
University of Guilan
Specialist: English Language and Literature
دبیراجرایی
حسن حجازی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Hassan Hejazi
Assistant professor
Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
Specialist: Stratigraphy, Geotourism
مدیرداخلی
مهشید پزشکی
Mahshid واحد اصفهان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان های خارجی، ترجمه زبان انگلیسی
Mahshid Pezeshki
Pezeshki Isfahan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Foreign Languages, English Language Translation
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۶