درباره نشریه
eISSN:
2676-7414
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
مدیر مسئول:
دکتر محمود بهمنی
سردبیر:
دکتر ناصر عباسی
مدیر اجرایی:
سمیه شهسواری
سایت اختصاصی:
pbp.medilam.ac.ir
تلفن:
084-32223081
نشانی:
ایلام، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دفتر مجله ، کدپستی: 6939177143
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/25
مدیر مسئول
دکتر محمود بهمنی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: اندوکراینولوژی مقایسه ای آبزیان
Mahmoud Bahmani
Professor Biotechnology and Medicinal Plants Research Center
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Animal and vegetative comparison
سردبیر
دکتر ناصر عباسی
دانشیار مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
Naser Abbasi
Associate Professor, biotechnology and medicinal plants research center
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
اعضای تحریریه
دکتر مروت طاهری کلانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
Morovat Taherikalani
professor Razi Herbal Medicines Research Center
Lorestan University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Labratory and Medical Microbiology
Abdulbari A. Alfaris
Abdulbari A. Alfaris
College of Veterinary ,University of Basrah,Basrah,Iraq
Specialist: Veterinary surgery
دکتر عباس حاجی آخوندی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Abbas Hadjiakhoondi
professor School of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacognosy
دکتر سلطان احمد ابراهیمی
دانشیار گروه فارماکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژیست
Soltan Ahmad Ebrahimi
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacologist
دکتر مژگان بنده پور
استاد بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده فناوریهای نوین پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mojgan Bandehpour
Professor, Medical Biotechnology, School of Advanced Technologies in Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Medical Biotechnology
دکتر فاطمه غفاری فر
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Fatemeh Ghaffarifar
professor School of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Medical Parasitology
دکتر معصومه شفیعی
دکتر معصومه شفیعی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Massoumeh Shafiei
professor Department of Pharmacology, School of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر مازیار محمد اخوان
دکتر مازیار محمد اخوان
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Maziar Mohammad Akhavan
Assistant professor Skin Research Center, Shohada-e-Tajrish Hospital
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
طاهره فرخنده
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Tahereh Farkhondeh
Assistant professor Cardiovascular Diseases Research Center
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology and Pharmacology
روح الله حیدری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
ستاره سروش
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
Setareh Soroush
Assistant professor Razi Herbal Medicines Research Center
Lorestan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Bacteriology
حسن احمدوند
استاد
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
Hassan Ahmadvand
professor Razi Herbal Medicines Research Center
Lorestan University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر حسن فلاح حسینی
دکتر حسن فلاح حسینی
دانشیار
Hassan Fallah Huseini
Associate Professor Medicinal Plants Research Center, Iranian Academic Center for Education, Culture and Research
Specialist: Pharmacology
دکتر رعنا جهانبان

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Rana Jahanban Esfahlan
Department of Biotechnology, School of Advanced Medical Sciences
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Biotechnology
دکتر هدایت الله شیرزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Hedayatollah Shirzad
Professor Faculty of Medicine
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Medical Immunology
دکتر آرمان زرگران
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Arman Zargaran
Assistant professor School of Persian Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Traditional Pharmacy
دکتر نورخدا صادقی فرد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Noor Khoda Sadeghifard
Professor
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر غلام بساطی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: بیوشیمی
Gholam Basati
Assistant Professor
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: biochemistry
دکتر مهناز مردانی
استاد تمام
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
Mahnaz Mardani
Associate Professor Nutritional Health Research Center
Lorestan University of Medical Sciences
Specialist: Nutritional Sciences
دکتر زهره افتخاری

انستیتو پاستور ایران
دکتر حسن حسن زادآذر
دانشیار بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Hassan Hassanzadazar
Associate Professor, Food Safety and Hygiene, School of Public Health
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Food Hygiene
دکتر محمدرضا غلامی
دکتر محمدرضا غلامی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Mohammad Reza Gholami
Associate Professor Department of Anatomical Sciences, School of Medicine
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Anatomical Sciences
دکتر خیرالله اسداللهی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Kheyrollah Asadollahi
Professor
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
Gholamreza Kalvandi
Gholamreza Kalvandi
Associate Professor Department of Pediatrics, School of Medicine
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics Gastroenterology
دکتر اصغر سپهوند
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
Asghar Sepahvand
Associate Professor Razi Herbal Medicines Research Center
Lorestan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Mycology
دکتر زهرا خلیقی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
Zahra Khalighi
Assistant professor Shahid Mostafa Khomaeini Hospital
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine
دکتر عبدالرزاق مرزبان
دکتر عبدالرزاق مرزبان
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
Abdolrazagh Marzban
Assistant professor Razi Herbal Medicines Research Center
Lorestan University of Medical Sciences
Specialist: Biotechnology
دکتر بهرام رسولیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
Bahram Rasoulian
professor Department of Physiology and Pharmacology, School of Medicine, Razi Herbal Medicines Research Center
Lorestan University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
Weria Wisany
Weria Wisany
Assistant professor Department of Agriculture Engineering - Food Industry
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Plant Biology
دکتر علی گرجی
استاد دانشگاه مونستر آلمان
رشته تخصصی: نوروفیزیولوژی
Ali Gorji
Professor
Specialist: Neurophysiology
K. K. Sabu
Assistant professor Jawaharlal Nehru Tropical Botanic Garden and Research Institute, India
Specialist: Plant Sciences, Biotechnology & Bioinformatics Division
Angelo Azzi
Professor Tufts University | Tufts · Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging
Specialist: Medical Pathology
Alfonso Alexander Aguilera
Universidad Veracruzana, Xalapa, Mexico
Sachin M Patil
Assistant professor Department of Botany, Faculty of Science, The Maharaja Sayajirao University, Baroda, Vadodara
Specialist: Botany
Ali Gamal Ahmed Alkaf
professor Sana’a University-Faculty of pharmacy-Medicinal Chemistry Department, Yemen
Specialist: Pharmacognosy
Neelam H. Zaidi
Assistant professor College of Engineering, Science and Technology, Fiji National University, Fiji Islands
Specialist: Chemistry
Branislav Rankovic
Professor University of Kragujevac, Faculty of Science, Department of Biology and Ecology, Serbia
Specialist: Fungi and lichens biology and ecology
Asia Selman Abdullah
Asia Selman Abdullah
Assistant professor Institute of Pharmacy, Department of Pharmacology and Toxicology, University of Basrah, Iraq
Specialist: Toxicology and Pharmacology
Kaijian Hou
professor Endocrine Department, Longhu, First Affiliated Hospital of Shantou University, Shantou city, PR China
Specialist: Endocrinology
Sally A. El-Zahaby
Associate Professor Faculty of Pharmacy and Drug Manufacturing, Pharos University in Alexandria, Egypt
Specialist: Pharmaceutics and Drug industries
U. S. Mahadeva Rao
professor Universiti Sultan Zainal Abidin, Kampus Kota, 20400, Kuala Terengganu, Malaysia
Specialist: Biochemistry
Ahmad Najib
Assistant professor Faculty of Pharmacy, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumoharjo, Makassar, Indonesia
Specialist: Pharmacognosy
RER. NAT MUHAIMIN
Associate Professor Department of Chemistry, Faculty of Science and Technology, University of Jambi, Indonesia
Specialist: Chemistry
Fatehalrahman F. Magbool
Assistant professor University of Khartoum, Sudan
Specialist: Pharmaceutical Biotechnology
Rola Jadallah
Assistant professor Arab American University in Jenin, Palestine
Specialist: Biology & Biotechnology
Abdulmalik Abudunya
University Mohammed V in Rabat, Faculty of Medicine and Pharmacy, Morocco
Specialist: Pharmaceutical Biotechnology
Ayad Alkaim
Chemistry Department, University of Babylon, Babylon, Iraq
Specialist: Physical Chemistry
Dhiren P Shah
professor Vidyabharti Trust College of Pharmacy, Surat, India
Specialist: Pharmacy & Pharmaceutical sciences
Hitesh Dalvadi
Associate Professor Rofel Shri G M Bilakhia College of Pharmacy, Rofel Campus, Vapi-Namdha Road, P.B. No. 11, Vapi (West), India
Specialist: Pharmacy
Patel Dasharath M
professor Department of Pharmaceutics and Pharm Technology, Shri Sarvajanik Pharmacy College, India
Specialist: Pharmacy
Kaiser Jamil
professor Bhagwan Mahavir Medical Research Centre (BMMRC), Hyderabad, India
Specialist: Genetics
Kumar Subramani
Assistant professor Department of internal medicine, Texas tech health sciences center Texas, USA
Specialist: Internal Medicine
Abdelwahab Omri
Professor Department of Chemistry and Biochemistry | Chimie et biochimie, Science 1 Building | Edifice des sciences 1, Office
Specialist: Chemistry & Biochemistry
Girish K Jani
L M College of pharmacy, Gujarat University Ahmedabad, Gujarat, India
Specialist: Pharmaceutics
دکتر حمزه امیری
دانشیار
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Hamzeh Amiri
Associate Professor
University of Lorestan
Specialist: Physiology
دکتر اسد میرزایی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: انگل شناسی
Asad Mirzaee
Associate Professor Department of Parasitology, School of Allied Medical Sciences, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology, Medical Parasitology
رضا ولی زاده

رشته تخصصی: شهرسازی
Reza Valizadeh

Specialist: Urban planning
Abdel Mohsen Mohamed Hammam
Professor National Research Centre, Egypt
Specialist: Pharmacology
Salama Abouelyazeed Ouf
Professor Botany Department, Faculty of Science, University of Cairo, Giza 12613, Egypt
Specialist: Microbiology
Monier M. Abd El-Ghani
Professor Department of Botany and Microbiology, Faculty of Science, Cairo University, Giza 12613, Egypt
Specialist: Botany
Dimiter Ivanov
Professor Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
Specialist: Ecology and Biodiversity
دکتر حشمت الله نورمرادی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Heshmatollah Nourmoradi
Assistant Professor
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
Alexander E. Berezin
Cardiology Unit of Internal Medicine, Department at State Medical University, Zaporozhye, Ukraine.
Specialist: Cardiology
Ahed J Alkhatib
Department of forensic science and toxicology, faculty of medicine, Jordan University of Science and Technology.
Specialist: Forensic Science and Toxicology
Venkata Subba Rao Devarakonda
Sr.Manager, ScieGenpharmaceuticals Inc., 89 Arkay Drive Hauppauge, NY 11788, Greater New York City,USA.
Specialist: Pharma
Takashi Ikeno
Department of Social Psychiatry, Department of Social Psychiatry, National Institute of Mental Health, Japan
Specialist: Psychiatry
دکتر جهانگیر عبدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: انگل شناسی
Jahangir Abdi
Associate Professor
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر مجید غلامی آهنگران
دانشیار بهداشت و بیماری های طیور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
رشته تخصصی: بهداشت و بیماری های طیور
Majid Gholami Ahangaran
Associate Professor, Department of Poultry Diseases
SHahrekord Branch, Islamic Azad University
Specialist: Diseases of Poultry
دکتر یوسف ویسانی
دکتر یوسف ویسانی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
Yousef Veisani
Assistant Professor
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
Phetole Mangena
Department of Biodiversity, University of Limpopo, REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
Specialist: Botany
دکتر کوروش ساکی
دکتر کوروش ساکی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Kourosh Saki
Department of Psychiatry, School of Medicine Shahid
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
مدیر اجرایی
سمیه شهسواری

Somayeh Shahsavari

Specialist: Food Sciences and Technology Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۶۸