درباره نشریه
ISSN:
2676-7600
eISSN:
2717-1434
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مهندس علی علیدوستی
مدیر مسئول:
مهندس علی علیدوستی
سردبیر:
دکتر ابراهیم محمودزاده
جانشین سردبیر:
رضا پیروزی
مدیرداخلی:
سیمین محبی آشتیانی
سایت اختصاصی:
www.jrest.ir
تلفن:
021-88501904
نشانی:
تهران، ضلع جنوب غربی پل سیدخندان، خیابان میر مطهری، پلاک 36، طبقه 5 ، کدپستی: 1555835517
تلفن همراه:
09390963726
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/30
صاحب امتیاز
مهندس علی علیدوستی
مدیر عامل موسسه مطالعاتی سپید
رشته تخصصی: مدیریت اجرایی
مدیر مسئول
مهندس علی علیدوستی
مدیر عامل موسسه مطالعاتی سپید
رشته تخصصی: مدیریت اجرایی
سردبیر
دکتر ابراهیم محمودزاده
پژوهشگر
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک، مدیریت تکنولوژی،
Ebrahim Mahmoudzadeh

Specialist: Strategic management, technology management
جانشین سردبیر
رضا پیروزی
مدیر واحد پژوهش موسسه مطالعاتی سپید
رشته تخصصی: برنامه ریزی و آمایش
مدیرداخلی
سیمین محبی آشتیانی
موسسه مطالعاتی سپید
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۸