درباره نشریه
ISSN:
?2980-7727
eISSN:
2717-3879
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
مدیر مسئول:
دکتر رحمان عشریه
سردبیر:
دکتر رحمان عشریه
مدیرداخلی:
سید ادریس ناصری عیلامی
تلفن:
025-37780151 ، داخلی: 115
سایت اختصاصی:
shobhe.quran.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار 15 خرداد، نبش نوبهار، دانشکده علوم قرآنی قم، امور پژوهش و دفتر نشریه شبهه پژوهی مطالعات قر آنی
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/22
مدیر مسئول
دکتر رحمان عشریه
استادیار دانشکده علوم قرآنی قم
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Rahman Asharieh
Assistant professor
سردبیر
دکتر رحمان عشریه
استادیار دانشکده علوم قرآنی قم
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Rahman Asharieh
Assistant professor
اعضای تحریریه
دکتر مهدی جلالی
استاد گروه علوم قرآن وحدیث
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن وحدیث
Mehdi Jalali
professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر قاسم فائز
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Ghasem Faez
Professor
University of Tehran
Specialist: Arabic literature
دکتر زهره اخوان مقدم
دانشیار علوم قرآن و حدیث
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، تفسیر قرآن، تاریخ اسلام، کلام اسلامی، روانشناسی
Zohreh Akhavanmoghaddam
Associate Professor, Quran and Hadith Department
ابراهیم اقبال
دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ebrahim Eghbal

University of Tehran
رضا امانی
دانشکده علوم و فنون قرآن
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رشته تخصصی: ادبیات عرب
سید عبدالرسول حسینی زاده
دانشیار دانشکده علوم قرآنی قم
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Seyyed Abdorrasul Hosseiny Zadeh
Associate Professor
دکتر حسین علوی مهر
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Hosein Alavimehr
Associate Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Interpretation and Science of the Qur'an
دکتر سید محمد نقیب
دانشیار علوم قرآنی
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
Seyyed Mohammad Naghib
Associate Professor, quran
دکتر محمدرضا شاهرودی

مدیرداخلی
سید ادریس ناصری عیلامی
دانشکده علوم قرآنی قم
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۵۶