درباره نشریه
eISSN:
2676-525X
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شاهد
مدیر مسئول:
دکتر مهدی نادری
سردبیر:
دکتر موسی نجفی
کارشناس:
معصومه رضایی اسمرود
نشانی:
تهران، آزاد راه تهران - قم (خلیج فارس) روبروی حرم حضرت امام خمینی (ره)، دانشگاه شاهد، ساختمان مرکزی، طبقه اول، دبیرخانه دائمی تمدن نوین اسلامی ، کدپستی: 3319118651
تلفن:
021-51215172
سایت اختصاصی:
nic.shahed.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/15
مدیر مسئول
دکتر مهدی نادری
دکتر مهدی نادری

سردبیر
دکتر موسی نجفی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، فرهنگ و تمدن اسلامی
Moosa Najafi
Professor of Humanities and Cultural Studies Institute
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Political Science, Culture and Islamic Civilization
اعضای تحریریه
دکتر مهدی سبحانی نژاد
دانشیار دانشکده علوم انسانی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی
Mahdi Sobhaninejad
Associate Professor Faculty of Humanities
Shahed University
Specialist: Management and Educational Planning, Educational Science
دکتر موسی نجفی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، فرهنگ و تمدن اسلامی
Moosa Najafi
Professor of Humanities and Cultural Studies Institute
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Political Science, Culture and Islamic Civilization
دکتر عباس کشاورز شکری
استاد علوم سیاسی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abbas Keshavarz Shokri
Professor, Political Science
Shahed University
Specialist: Political Science
دکتر غلامرضا بهروز لک
استاد تمام
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Gholam Reza Behrooz Lak
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Political science
دکتر احمدحسین شریفی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه
Ahmad Hosein Sharifi
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy
محمدحسن گلی شیردار
استاد
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فقه و حقوق
دکتر سید اصغر محمودآبادی
استاد تمام تاریخ جهان اسلام و ایران باستان
موسسه آموزش عالی سپهر
رشته تخصصی: ایران باستان
Seyed Asghar Mahmoodabadi
Full Professor, Islamic world history
Sepehr Institute of Higher Education
Specialist: Iranian ancient history
دکتر سید محمدرضا تقوی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مشاوره، روانشناسی
Seyyed Mohammmad Reza Taghavi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Advice, Psychology
دکتر سعید زاهدزاهدانی
دانشیار پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Saeid Zahed Zahedani
Associate Professor, Humanities and Social Science Development Institute
University of Shirazu
Specialist: Sociology
دکتر جلیل دارا
استادیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم سیاسی - مطالعات ایران
Jalil Dara
Assistant Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Political Science - Iranian Studies
کارشناس
معصومه رضایی اسمرود
کارشناس
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Masoomeh Rezaei Esmarood

Shahed University
Specialist: Social Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۴