درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
مدیر مسئول:
حجت الاسلام سید مصباح عاملی
سردبیر:
دکتر جعفر مروارید
جانشین سردبیر:
سید حامد ملکوتی تبار
مدیر اجرایی:
سید علی جعفریان خیرآبادی
ویراستار فارسی:
اویس استادی
سایت اختصاصی:
irc.journals.hozehkh.com
تلفن:
051-32008680
نشانی:
مشهد، خیابان امام خمینی، نرسیده به میدان ده دی، مقابل داروخانه هلال احمر
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/06
مدیر مسئول
حجت الاسلام سید مصباح عاملی
حوزه علمیه خراسان
رشته تخصصی: فقه و اصول
Seyyed Mesbah Ameli
Khorasan Seminary
Specialist: Jurisprudence and Principles
سردبیر
دکتر جعفر مروارید
گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی
جانشین سردبیر
سید حامد ملکوتی تبار
هیئت اندیشه ورز اسلام، ادیان و ارتباطات میان فرهنگی
اعضای تحریریه
دکتر سید سعیدرضا عاملی
استاد دانشکده مطالعات جهان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات
Seyyed Saied Reza Ameli
Professor Faculty of World Studies
University of Tehran
Specialist: Sociology of Communications
دکتر محمدعلی شمالی
دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(قدس سره)
رشته تخصصی: فلسفه اخلاق، دین شناسی
Mohammad Ali Shomali
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy of Ethics
دکتر سید علی دلبری
دانشیار علوم قرآنی و حدیث
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
رشته تخصصی: علوم قرآنی و حدیث
Seyyed Ali Delbari
Associate Professor, Quranic sciences and hadith
Razavi Islamic Sciences University
Specialist: Quranic sciences and hadith
دکتر علی شیروانی
دانشیار گروه فلسفه و کلام
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: فلسفه
Ali Shirvani
Associate Professor Department of Higher Education and Research
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Philosophy
دکتر جعفر مروارید
گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی
سید حامد ملکوتی تبار
هیئت اندیشه ورز اسلام، ادیان و ارتباطات میان فرهنگی
دکتر محسن جوادی
استاد گروه فلسفه و الهیات اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و الهیات اسلامی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین
Mohsen Javadi
Professor Department of Philosophy and Islamic Theology
University of Qom
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and theology, Philosophy and Islamic Theology, Philosophy of ethics, philosophy of religion
دکتر مجید معارف
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Majid Maaref
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
رضا اکبری
استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Reza Akbari
Professor, Islamic philosophy and theology
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر حسن بشیر
استاد تمام دانشکده فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات بین الملل، ارتباطات و فرهنگ
Hassan Bashir
Professor Faculty of Culture and Communication
Specialist: Sociology of International Communications, Communication and culture
دکتر علی اشرف امامی
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
ویراستار فارسی
اویس استادی

رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Oveys Ostadi
Executive Manager of Studies of Validation of Hadith
مدیر اجرایی
سید علی جعفریان خیرآبادی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۴