درباره نشریه
ISSN:
2676-4946
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
مدیر مسئول:
حجت الاسلام سید مصباح عاملی
سردبیر:
حجت الاسلام سید محمدجواد سید شبیری
معاون سردبیر:
ابوالفضل قائمی
مدیر اجرایی:
اویس استادی
تلفن همراه:
09339039220
تلفن:
051-32008616
051-32280590
سایت اختصاصی:
vsh.journals.hozehkh.com
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/18
مدیر مسئول
حجت الاسلام سید مصباح عاملی
حوزه علمیه خراسان
رشته تخصصی: فقه و اصول
Seyyed Mesbah Ameli
Khorasan Seminary
Specialist: Jurisprudence and Principles
سردبیر
حجت الاسلام سید محمدجواد سید شبیری
حوزه علمیه خراسان
رشته تخصصی: فقه و اصول و حدیث
Seyyed Mohammad Javad Seyyed Shobeyri

معاون سردبیر
ابوالفضل قائمی
گروه رجال پژوهی
Aboalfazl Qaemi

اعضای تحریریه
آیت الله مهدی مروارید
آیت الله مهدی مروارید
استاد حوزه علمیه خراسان
رشته تخصصی: فقه و اصول و حدیث
حجت الاسلام محمدحسن ربانی بیرجندی
حجت الاسلام محمدحسن ربانی بیرجندی
حوزه علمیه خراسان
رشته تخصصی: فقه اصول حدیث
دکتر محمدکاظم رحمان ستایش
استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Kazem Rahman Setayesh
Assistant Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر سید علی دلبری
دانشیار علوم قرآنی و حدیث
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
رشته تخصصی: علوم قرآنی و حدیث
Seyyed Ali Delbari
Associate Professor, Quranic sciences and hadith
Razavi Islamic Sciences University
Specialist: Quranic sciences and hadith
دکتر سید علی سجادی زاده
دکتر سید علی سجادی زاده

دانشگاه علوم اسلامی رضوی
رشته تخصصی: علوم قرآنی حدیث
دکتر سید علیرضا حسینی شیرازی

دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: رجال حدیث
Seyyed Alireza Hoseini Shirazi

University of Quran and Hadith
مهدی غلامعلی
استادیار گروه علوم حدیث
دانشگاه قرآن و حدیث
Mahdi Gholamali
Assistant Professor, hadith
University of Quran and Hadith
حجت الاسلام سید محمدجواد سید شبیری
حوزه علمیه خراسان
رشته تخصصی: فقه و اصول و حدیث
Seyyed Mohammad Javad Seyyed Shobeyri

مدیر اجرایی
اویس استادی

رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Oveys Ostadi
Executive Manager of Studies of Validation of Hadith
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۱