درباره نشریه
ISSN:
?2645-6516
eISSN:
2645-6524
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه الزهرا
مدیر مسئول:
دکتر پریسا شاد قزوینی
سردبیر:
دکتر منصور حسامی کرمانی
مدیر اجرایی:
دکتر حمیده آرخی
سایت اختصاصی:
arjgap.alzahra.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان شیخ بهایی، ضلع شرقی درب دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده هنر، ساختمان آموزش، دفتر پژوهشنامه گرافیک و نقاشی ، کدپستی: 1993893973
تلفن:
021-88035801
021-85692232
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/08
مدیر مسئول
دکتر پریسا شاد قزوینی
دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنر
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: فلسفه و علوم هنری
Parisa Shad
Associate Professor Department of Painting, Faculty of Art
University of Alzahra
Specialist: Philosophy and Art Sciences
سردبیر
دکتر منصور حسامی کرمانی
دانشیار دانشکده هنر
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: هنرهای تجسمی
Mansour Hessami Kermani
Associate Professor, Painting Department
University of Alzahra
Specialist: Visual Arts
اعضای تحریریه
دکتر پریسا شاد قزوینی
دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنر
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: فلسفه و علوم هنری
Parisa Shad
Associate Professor Department of Painting, Faculty of Art
University of Alzahra
Specialist: Philosophy and Art Sciences
دکتر اصغر جوانی جونی
دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی
دانشگاه هنر اصفهان
رشته تخصصی: گرافیک
Asghar Javani Jouni
Associate Professor
Isfahan University of Art
Specialist: Graphic
دکتر سید محمد فدوی
استاد پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هنرهای تجسمی
Seyed Mohammad Fadavi
Professor College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Visual Arts
دکتر منصور حسامی کرمانی
دانشیار دانشکده هنر
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: هنرهای تجسمی
Mansour Hessami Kermani
Associate Professor, Painting Department
University of Alzahra
Specialist: Visual Arts
دکتر علیرضا طاهری
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: تاریخ هنر-سینما و سمعی بصری- باستانشناسی-پژوهش هنر-گرافیک
Ali Reza Taheri
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Art-Cinema and Audio-Visual-Archeology-Art-Graphic History
دکتر فاطمه کاتب
دانشیار دانشکده هنر
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Fatemeh Kateb
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Art research
دکتر مهدی محمد زاده
استاد دانشکده هنرهای تجسمی
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رشته تخصصی: نقاشی، هنراسلامی، هنر در ادیان
Mehdi Mohammadzadeh
Professor, Iranian Painting
Tabriz Islamic Art University
Specialist: painting, islamic art, Art and religion
مدیر اجرایی
دکتر حمیده آرخی
دانشکده هنر
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hamideh Arekhi

University of Alzahra
Specialist: Sociology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۵۴