درباره نشریه
ISSN:
2645-6397
eISSN:
2645-5188
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مدیر مسئول:
سید فرهاد مسعودی
سردبیر:
سید فرهاد مسعودی
مدیرداخلی:
فاطمه سادات رسولی
تلفن:
021-23064396
دورنگار:
021-23064218
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان شهید مجتبایی، کوچه شهید کاویان، پلاک 9 ، کدپستی: 1541849611
سایت اختصاصی:
rpe.kntu.ac.ir
صندوق پستی:
16315-1618
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/12
مدیر مسئول
سید فرهاد مسعودی
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Farhad Masoudi
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Applied Physics, Medical Physics
سردبیر
سید فرهاد مسعودی
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Farhad Masoudi
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Applied Physics, Medical Physics
اعضای تحریریه
حسین خلفی
استاد
Hossein Khalafi
Professor Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI
محمدهادی هادی زاده یزدی

دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Hadi Hadizadeh Yazdi

Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Nuclear Science
حسین آفریده
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Hossein Afarideh
Professor
Amirkabir University of Technology
سید فرهاد مسعودی
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Farhad Masoudi
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Applied Physics, Medical Physics
Nima Ghaleh
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Applied Nuclear Physics
علی پذیرنده
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ali Pazirandeh
Professor
Central Office, Islamic Azad University
مهدی رادین
دانشیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Mahdi Radin
Associate Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Nuclear Physics
فائزه رحمانی
دانشیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Faezeh Rahmani
Associate Professor Nuclear Engineering, Radiation Application
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Gholamreza Raisali
Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI
دکتر محسن شایسته
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: فیزیک
Mohsen Shayesteh
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: Physics
دکتر فرهود ضیایی

Farhood Ziaie
Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI
Specialist: Radiation processing, Radiation & Polymers, High dose dosimetry
مدیرداخلی
فاطمه سادات رسولی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Fatemeh Sadat Rasouli

Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Applied Physics, Medical Physics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۴