درباره نشریه
ISSN:
2717-1809
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین ع
مدیر مسئول:
دکتر مهدی صفیان
سردبیر:
دکتر رضا تهرانی
جانشین سردبیر:
محمد سلگی
سایت اختصاصی:
fbarj.ihu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه بابایی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، ساختمان معاونت پژوهشی، طبقه دوم، دفتر نشریات دانشگاه جامع امام حسین (ع)
تلفن:
021-74188235
دورنگار:
021-74188274
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/01
مدیر مسئول
دکتر مهدی صفیان
استادیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Mehdi Safian
Assistant Professor
Imam Hossein University
Specialist: مديريت منابع انساني
سردبیر
دکتر رضا تهرانی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
Reza Tehrani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Financial Management, Financial management and investment
جانشین سردبیر
محمد سلگی
استادیار گروه مدیریت مالی اسلامی، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی-سیستم ها
Mohamad Solgi
Assistant professor Department of Economics and Management
Imam Hossein University
Specialist: financial system
اعضای تحریریه
دکتر الله مراد سیف
دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: اقتصاد بین الملل
Allah Morad Seif
Associate Professor Department of Economics and Management
Imam Hossein University
Specialist: international economics
دکتر محمداسماعیل فدایی نژاد
دانشیار گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Mohammad Esmail Fadaeenejad
Associate Professor Department of Financial Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Financial Management
دکتر غلامحسن تقی نتاج
دانشیار گروه مدیریت مالی اسلامی، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: حسابداری
Gholamhasan Taghi Nataj
Associate Professor Department of Economics and Management
Imam Hossein University
Specialist: Accounting
دکتر مهدی صادقی شاهدانی
استاد تمام اقتصاد
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد مدلسازی انرژی، مالی و بازار های مالی
Mehdi Sadeghi Shahdani
Full Professor, Economics
Specialist: Economics
دکتر حسنعلی سینایی
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، گروه مدیریت
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حسابداری، مدیریت مالی
Hasan Ali Sinaee
Associate Professor Department of Economics and Social Science
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Accounting, financial Management
محمدمهدی عسگری
دانشیار گروه اقتصاد پولی و مالی، دانشکده معارف و اقتصاد
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد پولی و مالی
Mohamad Mahdi Asgari
Associate Professor Department of Monetary and Financial Economics
Specialist: Monetary of Financial Economics
دکتر غلامرضا منصورفر
دانشیار علوم مالی، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: مالی
Gholamreza Mansourfar
Associate Professor, Faculty of Economics and Management
University of Urmia
Specialist: Finance
دکتر حسین فخاری
دانشیار حسابداری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: حسابداری
Hossein Fakhari
Associate Professor, Accounting
University of Mazandaran
Specialist: accounting
دکتر جمال برزگری خانقاه
دانشیار گروه حسابداری و مالی - دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: Accounting Auditing
Jamal Barzegari Khanagha
Associate Professor, Accounting and Finance
University of Yazd
دکتر سعید فتحی
دانشیار مدیریت مالی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مالی، مالی شرکتی، فراتحلیل
Saeed Fathi
Associate Professor, Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics
University of Isfahan
Specialist: Financial Engineering, Corporate Finance, Meta-Analysis
دکتر رضا اسماعیل پور

رشته تخصصی: مدیریت سیستم ها
Reza Esmaeilpour

Specialist: system management
علیرضا عرفانی
استاد اقتصاد، اقتصاد، اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان
دانشگاه سمنان
Alireza Erfani
Professor, economics, economics, fcoulty of economics, management and administrative sciencens
Semnan University
دکتر سید کاظم ابراهیمی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۸۴