درباره نشریه
دوره انتشار:
سالنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر عباس حق پرست
سردبیر:
دکتر مریم شکفته
مدیر اجرایی:
دکتر سعید یزدی راوندی
مدیرداخلی:
ناصر وظیفه شناس
ویراستار انگلیسی:
ناصر وظیفه شناس
صفحه آرا:
سهیلا حق پرست
صفحه آرا:
علی نیکخواه
صفحه آرا:
Fatemeh Yasin Mohammad Zadeh
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/jmlis
تلفن:
021-26850560
نشانی:
تهران، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و بایگانی ها ، کدپستی: 1983963113
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/02
مدیر مسئول
دکتر عباس حق پرست
استاد School of Medicine
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Abbas Haghparast
Professor, Neuroscience Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
سردبیر
دکتر مریم شکفته
دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
Maryam Shekofteh
Associate Professor, Department of Medical Library and Information Science
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Medical Library and Information Science
اعضای تحریریه
دکتر فرخنده اسدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Farkhondeh Asadi
Associate Professor Department of Health Information Technology and Management, School of Allied Medical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
دکتر حسن اشرفی ریزی
دانشیار مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی
Hassan Ashrafi Rizi
Associate Professor Health Information Technology Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Library and Information
دکتر فرزانه فضلی
دکتر فرزانه فضلی

Farzaneh Fazli
Deputy Director of Scientific Publications and Information Development Center, Vice Chancellery of Research Ministry of Health
Specialist: Library and Information Science
دکتر علی حسین قاسمی
استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
Ali Hossein Ghasemi
Assistant Professor, MedLIS Dept., Paramedicine Faculty
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Library & Information Science, Medical Library & Information Science
دکتر نجلا حریری
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی، علم اطلاعات و دانش شناسی
Najla Hariri
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Library and Information, Information Science and Science
Yuh Shan Ho
Yuh Shan Ho
Associate Professor Director of the Trend Research Centre, Asia University, Taichung, Taiwan
Specialist: Chemical Engineering
دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم
استاد تمام علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
Alireza Isfandyari Moghaddam
Full Professor, Knowledge and Information Science
Hamedan Branch, Islamic Azad University
Sara Jambarsang
Sara Jambarsang
Assistant professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر مریم اخوتی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: کتابخانه و علوم پزشکی
Maryam Okhovati
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medical Library and Information Sciences
Leila Janani
Leila Janani
Associate Professor Department of Biostatistics, School of Public Health
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
Maryam Kazerani
Maryam Kazerani
Assistant Professor Department of Medical Library and Information Science, School of Allied Medical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Library and Information Science
Mahmood Khosrowjerdi
Mahmood Khosrowjerdi
Inland Norway University of Applied Sciences, Rena, Norway
Specialist: Library and Information Science
دکتر کیوان کوشا
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Keyvan Koosha
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Information Science and Science
Khalid Mahmood
Khalid Mahmood
Professor Department of Information Management, University of the Punjab, Lahore, Pakistan
Specialist: Library and Information Studies
دکتر شیما مرادی
استادیار گروه علم سنجی
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
رشته تخصصی: علم سنجی
Shima Moradi
Assistant Professor, Scientometrics Department
Specialist: Scientometrics, research analyst
دکتر سیروس پناهی
دکتر سیروس پناهی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Sirus Panahi
Associate Professor Department of Medical Library and Information Science
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Library and Information Science
دکتر علیرضا رحیمی
استادیار دانشکده مدیریت و علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: انفورماتیک پزشکی
Ali Reza Rahimi
Assistant professor Faculty of Management and Medical Information Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Informatics
دکتر شهاب الدین رحمتی زاده
دکتر شهاب الدین رحمتی زاده

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Shahabedin Rahmatizadeh
School of Allied Medical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Medical Informatics
دکتر علی رشیدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: اطلاع رسانی پزشکی
Ali Rashidi
Associate Professor
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Medical Information Sciences
دکتر نصرت ریاحی نیا
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Nosrat Riahinia
Professor
Kharazmi University
Specialist: Information Science and Knowledge
Mohammad Karim Saberi
Mohammad Karim Saberi
Assistant Professor Department of Medical Library and Information Sciences, School of Paramedicine
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Library and Information Science
دکتر مریم صراف زاده
دکتر مریم صراف زاده

Maryam Sarrafzadeh
Adjunct Lecturer, Charles Sturt University, New South Wales, Australia
Specialist: Business Information Systems
Azam Shahbodaghi
Azam Shahbodaghi
Department of Medical Library and Information Science, School of Allied Medical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
دکتر حسن صیامیان

رشته تخصصی: فلوشیپ انفورماتیک سلامت، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، علم اطلاعات و دانش شناسی
Hasan Siamian

دکتر ایمان تهمتن

Iman Tahamtan
School of Information Sciences, College of Communication and Information, University of Tennessee Knoxville, Tennessee, USA
Specialist: Information Sciences
سعیده ولی زاده حقی
سعیده ولی زاده حقی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Saeideh Valizadeh Haghi
Assistant Professor Department of Medical Library and Information Science, School of Allied Medical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
دکتر وحیده زارع
دکتر وحیده زارع
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Vahideh Zare Gavgani
Associate Professor Department of Medical Library and Information Science
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Library and Information Science
وحیده زینالی

Vahide Zeinali

ویراستار انگلیسی
ناصر وظیفه شناس
ناصر وظیفه شناس

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Naser Vazifehshenas
Deputy Director, Scientific Resources Management, Central Library and Archives
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
صفحه آرا
سهیلا حق پرست
سهیلا حق پرست

Soheila Haghparast
Qalam Gostaran Pajouhesh Publishing Company Ltd
علی نیکخواه
علی نیکخواه

Ali Nikkhah
Qalam Gostaran Pajouhesh Publishing Company Ltd
Fatemeh Yasin Mohammad Zadeh
Fatemeh Yasin Mohammad Zadeh
Qalam Gostaran Pajouhesh Publishing Company Ltd
مدیر اجرایی
دکتر سعید یزدی راوندی
دکتر سعید یزدی راوندی

دانشگاه علوم پزشکی همدان
Saeid Yazdi Ravandi
Behavioral Disorders and Substance Abuse Research Center
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Psychology
مدیرداخلی
ناصر وظیفه شناس
ناصر وظیفه شناس

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Naser Vazifehshenas
Deputy Director, Scientific Resources Management, Central Library and Archives
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۴