درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر سید علی ضیایی
سردبیر:
دکتر سید علی ضیایی
دستیار سردبیر:
امیرحسین عقدایی
مدیر اجرایی:
امیرحسین عقدایی
ویراستار فارسی:
دکتر علی اکبر سیاری
ویراستار فارسی:
دکتر امیرحسین حسینی
ویراستار انگلیسی:
رامین پورایران
ویراستار انگلیسی:
مژده دانشمند
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/smsj
تلفن همراه:
09913010427
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/12
مدیر مسئول
دکتر سید علی ضیایی
استاد تمام فارماکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Seyed Ali Ziai
Full Professor, Pharmacology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر سید علی ضیایی
استاد تمام فارماکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Seyed Ali Ziai
Full Professor, Pharmacology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دستیار سردبیر
امیرحسین عقدایی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Amirhossein Aghdaee
Medical Intern; School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر نقی دارا
دکتر نقی دارا

Naghi Dara

دکتر لطیف گچکار
استاد بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Latif Gachkar
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
علی هاشمی
علی هاشمی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Ali Hashemi
Assistant Professor Department of Microbiology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: medical microbiology
بتول عمادی
بتول عمادی

Batool Emadi
Center for Autoimmune Genomics & Etiology (CAGE), Cincinnati Children’s Hospital Medical Center; and Department of Pediatrics, University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio
Specialist: Research Fellowship
دکتر امیرحسین حسینی

Amirhossein Hosseini

دکتر بهرام کاظمی دمنه
استاد انگل شناسی پزشکی، گروه زیست فناوری پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژیست، زیست شناسی سلولی و مولکولی
Bahram Kazemi
Professor, Medical Parasitology Department of Medical Nanotechnology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Parasitologist, Cellular and Molecular Biology
مریم نیتی
مریم نیتی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Maryam Niyyati
Professor Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Medical Parasitology
عباس پیریایی
استاد تمام گروه بیولوژی و علوم تشریحی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم تشریحی
Abbas Piryaei
Full Professor, Department of Biology and Anatomical Sciences, School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Anatomical Sciences
بابک ثابت
بابک ثابت
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Babak Sabet
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: surgery, MSc of epidemiology, Medical education
مرتضی صانعی طاهری
استاد رادیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Morteza Sanei Taheri
Professor, Radiology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر یوسف سمنانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانپزشکی
Yousef Semnani
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر ساره خاتون شاکریان
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Sareh Shakerian
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
رضا شکرریز فومنی
رضا شکرریز فومنی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Reza Shekarriz Foumani
Assistant Professor Department of Community Medicine, School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Community & Preventive Medicine
سهیلا واقفی
سهیلا واقفی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Soheila Vaghefi
Department of Forensic Medicine and Toxicology, School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Specialist in Forensic Medicine and Toxicology
دکتر مینو یغمایی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Minoo Yaghmaei
Associate Professor
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر سید علی ضیایی
استاد تمام فارماکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Seyed Ali Ziai
Full Professor, Pharmacology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
امیرحسین عقدایی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Amirhossein Aghdaee
Medical Intern; School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
نجمه احمدپور
نجمه احمدپور

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Najme Ahmadpour

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: School of medicine
مهران عرب احمدی
مهران عرب احمدی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mehran Arab Ahmadi
Department of Radiology, Imam Khomeini Hospital Complex
Tehran University of Medical Sciences
زهرا عزیزان
زهرا عزیزان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Zahra Azizan
School of medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
مژده دانشمند
مژده دانشمند

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mojdeh Daneshmand
Department of pharmacology, School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
مهسا هژبری
مهسا هژبری

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mahsa Hozhabri

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
پرنیان جمشیدی
پرنیان جمشیدی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Parnian Jamshidi
School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
یاسمن سادات کشمیری
یاسمن سادات کشمیری

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Yasaman Sadat Keshmiri
Medical Student; School of medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
مهسا نیک فرجام
مهسا نیک فرجام

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mahsa Nikfarjam
School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
سید امیراحمد صفوی نایینی
سید امیراحمد صفوی نایینی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Seyed Amir Ahmad Safavi Naini

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر اکبر شفیعی
دکتر اکبر شفیعی
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Akbar Shafiee
School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
فاطمه شجاعیان
فاطمه شجاعیان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Fatemeh Shojaeian
School of medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
ویراستار فارسی
دکتر علی اکبر سیاری
استاد گوارش بخش کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دکتری فوق تخصصی بالینی / گوارش کودکان
Ali Akbar Sayyari
Professor Pediatric Gastroenterology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ph.D. Clinical / Pediatric Gastroenterology
دکتر امیرحسین حسینی

Amirhossein Hosseini

ویراستار انگلیسی
رامین پورایران
رامین پورایران

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Ramin Pouriran
School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
مژده دانشمند
مژده دانشمند

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mojdeh Daneshmand
Department of pharmacology, School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
امیرحسین عقدایی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Amirhossein Aghdaee
Medical Intern; School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۴