درباره نشریه
eISSN:
2676-3338
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
مدیر مسئول:
دکتر مریم مالمیر
سردبیر:
دکتر حسین اسکندری
مدیر اجرایی:
محبوبه آطاهریان
مدیرداخلی:
محمد خان احمدی
سایت اختصاصی:
www.ijethics.com
تلفن:
021-66580217
دورنگار:
021-66125223
نشانی:
تهران، میدان توحید، خیابان نصرت غربی ، پلاک 56
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/01
مدیر مسئول
دکتر مریم مالمیر
ریاست مرکز روانشناسی و توانبخشی لوتوس و عضو هییت مدیره انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
رشته تخصصی: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
Maryam Malmir

Specialist: psychology of exceptional children
سردبیر
دکتر حسین اسکندری
استادیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان شناسی، روانشناسی بالینی
Hossein Eskandari
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology, Clinical Psychology
اعضای تحریریه
دکتر محمود عباسی
دانشیار حقوق پزشکی
دانشگاه شهید بهشتی
Mahmoud Abbasi
Associate Professor, Medical Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Management Information Systems (MIS
دکتر حمید علیزاده
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم روانشناسی
Hamid Alizadeh
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology Sciences
دکتر حسین اترک
دانشیار فلسفه
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: فلسفه اخلاق
Hossein Atrak
Associate Professor, Philosophy
University of Zanjan
Specialist: Ethics
دکتر حسین اسکندری

Hossein Eskandari

Dariush D Farhud
professor
Specialist: Medical Genetics & Anthropology
دکتر مصطفی معین
استاد ایمونولوژی، موسسه تحقیقات آسم و آلرژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: کودکان، آلرژی و ایمونولوژی بالینی
Mostafa Moin
Professor Immunology, Asthma and Allergy Research Institute
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Allergy & Clinical Immunology
دکتر رحیم نوبهار
دنشیار دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
Rahim Nobahar

Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر منصور شاه ولی

دانشگاه شیراز
Mansoor Shahvali
Dept. of Agricultural Education
University of Shirazu
Specialist: Agricultural Education
دکتر محمد توکل
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Tavakol
Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology
Dima Jamali
professor American University of Beirut, Olayan School of Business
Specialist: Management
Renzong Qiu
professor Central China University of Science & Technology
Sharon E. Robinson Kurpius
professor Dept. of Counseling, Arizona State University
Specialist: Counseling and Counseling Psychology
Maisarah Mohamed Saat
Associate Professor Dept. of Accounting & Finance, Faculty of Managment, university of Technology, Malaysia
Specialist: Accounting
مدیر اجرایی
محبوبه آطاهریان
محبوبه آطاهریان

مدیرداخلی
محمد خان احمدی

Mohammad Khanahmadi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۲