درباره نشریه
ISSN:
2476-6577
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه حکیم سبزواری
مدیر مسئول:
دکتر عباس محمدیان
سردبیر:
دکتر مهیار علوی مقدم
مدیرداخلی:
حسن دلبری
سایت اختصاصی:
journals.hsu.ac.ir/ltg
نشانی:
سبزوار، بعد از توحیدشهر، پردیس دانشگاه حکیم سبزواری،دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دفتر فصلنامه«مطالعات نظریه وانواع ادبی»
تلفن:
051-44013119
دورنگار:
021-44013120
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/05
مدیر مسئول
دکتر عباس محمدیان
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تربیت معلم سبزوار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abbas Mohammadian
Assistant Professor, Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر مهیار علوی مقدم
دانشیار زبان وادبیات فارسی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
دانشگاه حکیم سبزواری
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mehyar Alavi Moghaddam
Associate Professor, Persian Language & Literature
Hakim Sabzevari University
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر احمد امیری خراسانی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Amiri Khorasani
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر کلاس ولینگ پدرسن
دکتر کلاس ولینگ پدرسن
دانشگاه کپنهاگ
دکتر مهدخت پورخالقی چترودی
گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mah Dokht Pour Khaleghi Chatroudi
Persian literature group
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر کاووس حسن لی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Kavoos Hasanli
Professor
University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمد رضی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Razi
Professor, Persian Language and Literature
University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر حمیدرضا شعیری
استاد نشانه-معناشناسی، زبان فرانسه، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه، نشانه- معناشناسی
Hamid Reza Shairi
Professor, French Department
Tarbiat Modares University
Specialist: French language and literature
دکتر اسحاق طغیانی اسفرجانی
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Eshagh Toghiani Esfarjani

Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهیار علوی مقدم
دانشیار زبان وادبیات فارسی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
دانشگاه حکیم سبزواری
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mehyar Alavi Moghaddam
Associate Professor, Persian Language & Literature
Hakim Sabzevari University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر حسینعلی قبادی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hosein Ali Ghobadi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
Ali Guzel Yuz
turkey, Istanbul University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عباس محمدیان
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تربیت معلم سبزوار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abbas Mohammadian
Assistant Professor, Persian Language and Literature
سید علی اصغر میرباقری فرد

Sayyed Ali Asghar Mirbagherifard

دکتر علیرضا نیکویی
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Alireza Nikouei
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
مدیرداخلی
حسن دلبری
استادیار
دانشگاه حکیم سبزواری
رشته تخصصی: ادبیات
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۷