درباره نشریه
ISSN:
2588-3666
eISSN:
2588-5995
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
مرکز آموزش عالی فیروزآباد
سردبیر:
Harish Garg
سردبیر:
حمیدرضا ملکی
مدیر اجرایی:
دکتر صادق نیرومند
مدیرداخلی:
احمد حیدری
ویراستار انگلیسی:
Sam Mosallaeipour
صفحه آرا:
Arash Bazyar
سایت اختصاصی:
aotp.fabad-ihe.ac.ir
نشانی:
فیروزآباد، بلوار شهید بهشتی، خیابان شهید عبدالله انصاری، موسسه آموزش عالی فیروزآباد ، کدپستی: 7471794469
تلفن:
071-38734835
071-38734834
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/01
سردبیر
Harish Garg
professor School of Mathematics, Thapar Institute of Engineering & Technology, Deemed University Patiala, India
Specialist: Applied Mathematics
حمیدرضا ملکی
استاد
دانشگاه صنعتی شیراز
Hamidreza Maleki
professor Department of Mathematics
Shiraz university tochnology
Specialist: Operations Research
اعضای تحریریه
حمیدرضا ملکی
استاد
دانشگاه صنعتی شیراز
Hamidreza Maleki
professor Department of Mathematics
Shiraz university tochnology
Specialist: Operations Research
دکتر توفیق الله ویرانلو
استاد واحد علوم وتحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، آنالیز
Tofigh Allahviranloo
Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied mathematics
Robert Fuller
professor ?buda University, Hungary
Boglarka Gazdag-Toth
professor University of Szeged, Hungary
Specialist: Operations Research
دکتر عبدالله هادی وینچه
واحد خوراسگان اصفهان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Abdullah Hadi Vencheh
Department of Mathematics,
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics
Gabor Kassay
professor Babes-Bolyai University, Romania
Specialist: Mathematics
اسماعیل کشاورز
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
Esmail Keshavarz
Assistant professor
Sirjan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Operations Research
Gergely Kovacs
professor Edutus College, Hungary
Specialist: Operations Research
Baoding Liu
professor Tsinghua University, China
Specialist: Applied Mathematics
دکتر علی محمودی راد
دانشیار ریاضی کاربردی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ali Mahmoodirad
Associate Professor, Mathematics
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Operations Research
حیدرعلی مردانی فرد
استادیار
Heydar Ali Mardani Fard
Assistant professor Department of Industrial Engineering, Firouzabad Institute of Higher Education
Specialist: Statistics
سید مرتضی میردهقان
دانشیار
دانشگاه شیراز
Seyyed Morteza Mirdehghan
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Operations Research
احسان مقیمی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Ehsan Moghimi Hadji
Assistant professor
South Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Engineering
Benedek Nagy
professor Eastern Mediterranean University, Turkey
Specialist: Applied Mathematics
دکتر آرش شاهین
استاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت کیفیت و مهندسی صنایع
Arash Shahin
Professor Faculty of Administrative and Economic Sciences
University of Isfahan
Specialist: Quality Management and Industrial Engineering
مجید توانا
استاد
Madjid Tavana
professor La Salle University, USA
Specialist: Management Sciences
Mehdi Toloo
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics Research Trends in Operations
Bela Vizvari
professor Eastern Mediterranean University, Turkey
Specialist: Operations Research
ویراستار انگلیسی
Sam Mosallaeipour
Eastern Mediterranean University, Turkey
صفحه آرا
Arash Bazyar

Shiraz university tochnology
Specialist: Industrial Engineering
مدیر اجرایی
دکتر صادق نیرومند
دانشیار مهندسی صنایع
مرکز آموزش عالی فیروزآباد
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Sadegh Niroomand
Associate Professor, Industrial Engineering
Firouzabad Institute Of Higher Education
Specialist: Industrial Engineering
مدیرداخلی
احمد حیدری

Ahmad Heydari
Department of Mathematics, Firouzabad Institute of Higher Education
Specialist: Mathematics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۳