درباره نشریه
ISSN:
2783-1736
eISSN:
2588-4646
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
مدیر مسئول:
ابراهیم فتایی
سردبیر:
دکتر جبرائیل نسل سراجی
مدیر اجرایی:
غلامرضا ابراهیم زاده رجایی
ویراستار انگلیسی:
حسین سیاه پوش
صفحه آرا:
الناز بابلانی مقدم
سایت اختصاصی:
ap.iauardabil.ac.ir
تلفن:
045-33368317
045-33338200
نشانی:
اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، مجتمع دانشگاه شاهد، واحد رشد فناوری
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/22
مدیر مسئول
ابراهیم فتایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
Ebrahim Fataei
Department Of Environmental Science and Engineering
Ardabil Branch, Islamic Azad University
Specialist: Environmental Management
سردبیر
دکتر جبرائیل نسل سراجی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Jebraeel Nasl Seraji
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
اعضای تحریریه
Acram Taji
Queensland University of Technology, Brisbane, QLD, Australia
Specialist: Flower Tissue Culturist and Biotechnologist
Agamuthu Pariatamb
University of Malaya
Specialist: Waste Management and Environment
دکتر علی محمد خورشیددوست
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای محیطی
Ali Mohammad Khorshiddoost
Professor
University of Tabriz
Specialist: Environmental Geography
امیرحسام حسنی
استاد گروه مهندسی محیط زیست ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Amir Hessam Hassani
Professor, Department of environmental engineering , Faculty of natural resources and environment
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: environmental engineering
دکتر آرش جوانشیر خویی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقیانوس شناسی
Arash Javanshir Khoei
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Oceanography
Charles R.Fisher
Texas University
Specialist: Marine Biology
دکتر محمد یزدی
استاد گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژئوشیمی معدنی و زیست محیطی
Mohammad Yazdi
Professor, Geology
Shahid Beheshti University
Specialist: Mineral and environmental geochemistry
ابراهیم فتایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
Ebrahim Fataei
Department Of Environmental Science and Engineering
Ardabil Branch, Islamic Azad University
Specialist: Environmental Management
Fellner Johann
Technische Universitat Wien, Austria
Specialist: Water Quality and Waste Management
Jacques Ganoulis
professor Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Specialist: Hydraulic and environmental science
Petra Schneider
Magdeburg Applied Sceinces, Germny
Specialist: Hydrogeology
دکتر محمدعلی زارع چاهوکی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت محدوده
Mohammad Ali Zare Chahouki
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Range Management
Surendra Singh Suthar
University of Dehradun, Holland
Specialist: Environment and Natural Resources
Seyed Ali Jozi

Tehran North Branch, Islamic Azad University
Specialist: Environmental Science
اردوان قربانی
استاد منابع طبیعی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: سنجش از دور، منابع طبیعی، اکولوژی، مرتعداری
Ardavan Ghorbani
Professor, Natural resources
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: rangeland management
دکتر کیوان صائب

Keivan Saeb

Specialist: Forestry
دکتر سهیل سبحان اردکانی
استاد علوم محیط زیست، دانشکده علوم پایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
رشته تخصصی: علوم محیط زیست
Soheil Sobhan Ardakani
Professor, Department of the Environment
Hamedan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Environmental Sciences
ویراستار انگلیسی
حسین سیاه پوش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
Hossein Siahpoosh
Department of English
Ardabil Branch, Islamic Azad University
Specialist: ELT
مدیر اجرایی
غلامرضا ابراهیم زاده رجایی

Gholamreza Ebrahimzadeh Rajaei

Specialist: Physical Chemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۴