درباره نشریه
eISSN:
2676-7260
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه مازندران
مدیر مسئول:
یحیی طالبی رستمی
سردبیر:
محسن علیمحمدی
مدیر اجرایی:
دکتر مهدی رفیعی راد
سایت اختصاصی:
cjms.journals.umz.ac.ir
تلفن:
011-35302464
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/02
مدیر مسئول
یحیی طالبی رستمی
استاد ریاضی
دانشگاه مازندران
Yahya Talebi Rostami
Professor, Mathematics
University of Mazandaran
Specialist: Algebra, Ring and Module Theory, Hyperstructures
سردبیر
محسن علیمحمدی
استاد ریاضی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: آنالیز تابعی-آنالیز محدب- آنالیز مایکرولوکال
Mohsen Alimohammady
Professor, pure mathematics
University of Mazandaran
Specialist: Functional analysis, convex analysis, microlocal analysis
اعضای تحریریه
قاسم علیزاده افروزی
استاد
دانشگاه مازندران
Ghasem Alizadeh Afrouzi
professor
University of Mazandaran
Specialist: Nonlinear Analysis
دکتر جعفر زعفرانی
گروه ریاضیات
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: استاد ریاضیات
Jafar Zafarani
Department of Mathematics
University of Isfahan
Specialist: Professor of Mathematics
دوستعلی مژده

دانشگاه مازندران
Doost Ali Mojdeh

University of Mazandaran
Specialist: Graphs and Combinatorics
دکتر علی تقوی جلودار
استاد ریاضی
دانشگاه مازندران
Ali Taghavi Jelodar
Professor, Mathematics
University of Mazandaran
Specialist: Linear Algebra and Matrix Theory
جواد مشرقی

Javad Mashreghi
Laval University, Canada
Specialist: Complex analysis, operator theory
Carlo Cattani
Università degli Studi della Tuscia Viterbo, Viterbo, Italy
Specialist: Nonlinear waves in composite materials, Fractal analysis, Shannon wavelet theory
سهراب علی یوسفی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
Sohrab Ali Yousefi
professor Department of Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Applied Mathematics, Numerical Analysis
Eugene Shargorodsky
professor Department of Mathematics, King's College London Strand, London WC2R 2LS, United Kingdom
Specialist: Partial Differential and Integral Equations, Spectral Theory, Functional Analysis, Complex Variables, Microlocal Analysis, Global Analysis
یحیی طالبی رستمی
استاد ریاضی
دانشگاه مازندران
Yahya Talebi Rostami
Professor, Mathematics
University of Mazandaran
Specialist: Algebra, Ring and Module Theory, Hyperstructures
رضا عامری
استاد رشته ریاضی، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ریاضی-گرایش جبر
Reza Ameri
Professor, Department of Mathematics, School of Mathematics, Statistics and Computer Science
University of Tehran
Specialist: Module Theory, Algebraic hyperstructures Fuzzy logic, Fuzzy Algebra
دکتر ماشاالله متین فر
دانشیار
دانشگاه مازندران
Mashallah Matinfar
Associate Professor
University of Mazandaran
Specialist: Numerical Analysis, ODE and PDE
دکتر سید هادی ناصری
دانشیار دانشکده علوم ریاضی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
Seyed Hadi Naseri
Associate Professor Faculty of Mathematical Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Applied Mathematics Research Trends in Operations
Silvestru Sever Dragomir
professor Victoria University, Australia
Specialist: Numerical analysis, Approximation theory, Information theory, Coding and Guessing, Probability and Statistics, Mathematical analysis and Applications in Modeling
Regina Burachik
Associate Professor University of South Australia, Australia
Specialist: Convex Analysis, Non-Smooth Analysis, Set-valued Analysis, Variational inequalities, Proximal like methods
John Michael Rassias
National and Capodistrian University of Athen, Greece
Specialist: Functional equations and Inequalities, Operator theory, Mathematical inequalities
Juan Enrique Martinez-Legaz
professor University de Barcelona, Spain
Specialist: Optimization theory, Convex Analysis, Mathematical Economics
Clemente Cesarano
Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, Rome, Itay
Specialist: Mathematical Analysis
Cemil Tunc
Yuzuncu Yil University, Turkey
مدیر اجرایی
دکتر مهدی رفیعی راد
دانشیار گروه ریاضی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: ریاضی
Mehdi Rafie Rad
Associate Professor, Department of Mathematics
University of Mazandaran
Specialist: Mathematics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۹