درباره نشریه
eISSN:
2717-2430
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
انجمن ایرانی مطالعات زنان
مدیر مسئول:
دکتر سید علی دربانی
سردبیر:
دکتر شکوه نوابی نژاد
دستیار سردبیر:
دکتر مهدی رستمی
مدیر اجرایی:
علی آقازیارتی
مدیرداخلی:
دکتر نادره سعادتی
ویراستار فارسی:
دکتر مهدی رستمی
ویراستار فارسی:
فاطمه کریم پور
ویراستار انگلیسی:
دکتر فرامرز آسنجرانی
تلفن همراه:
09101682170
سایت اختصاصی:
www.aftj.ir
نشانی:
تهران، خیابان جمالزاده جنوبی، رو به روی کوچه کاج، پلاک 104 ، طبقه سوم واحد 6
تلفن:
021-66915616
دورنگار:
021-66915616
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/20
مدیر مسئول
دکتر سید علی دربانی
مسول فنی و موسس مرکز
رشته تخصصی: مشاوره خانواده و فردی
Seyed Ali Darbani

Specialist: family therapist
سردبیر
دکتر شکوه نوابی نژاد
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مشاوره، روانشناسی مشاوره
Shokooh Navabinejad
Profesor
Kharazmi University
Specialist: Advice
دستیار سردبیر
دکتر مهدی رستمی
دانش آموخته دکتری مشاوره خانواده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مشاوره خانواده
Mehdi Rostami
Phd Graduated, Counseling
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Famili Counseling
اعضای تحریریه
دکتر شکوه نوابی نژاد
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مشاوره، روانشناسی مشاوره
Shokooh Navabinejad
Profesor
Kharazmi University
Specialist: Advice
دکتر غلامرضا رجبی
استاد روان شناسی- گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی
Gholam Reza Rajabi
Professor, Counseling
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Psychology
دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی
استاد گروه روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مشاوره، روان شناسی بالینی
Bahram Alibahram Ali Ghanbari Hashemabadi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Advice, Clinical Psychology
محمد حاتمی
دانشیار گروه روانشناسی بالینی
دانشگاه خوارزمی
دکتر سالار فرامرزی
دانشیار گروه روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده روان شناسی. دانشگاه اصفهان. ایران
دانشگاه اصفهان
Salar Faramarzi
Associate Professor, Department of Psychology and Education of Children with Special Needs, University of Isfahan
University of Isfahan
Specialist: 0000-0002-0493-9723
دکتر احمد عابدی
دانشیار روان شناسی، گروه روان شناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان
دانشگاه اصفهان
Ahmad Aabedi
Associate Professor, department of education and psychology
University of Isfahan
دکتر تهمینه شاوردی
دانشیار جامعه شناسی
Association of Cultural, Educational and Research(ACECR)
Tahmineh Shaverdi
Associate Professor, Sociology
Association of Cultural, Educational and Research(ACECR)
Specialist: Sociology
دکتر یوسفعلی عطاری
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مشاوره خانواده
Yoosef Ali Attari
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: family counselling
دکتر اصغر آقایی جشوقانی

Asghar Aghaei Jashoghani

دکتر پروانه محمدخانی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: روان شناسی
Parvaneh Mohammadkhani
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Psychology
ویراستار فارسی
دکتر مهدی رستمی
دانش آموخته دکتری مشاوره خانواده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مشاوره خانواده
Mehdi Rostami
Phd Graduated, Counseling
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Famili Counseling
فاطمه کریم پور
فاطمه کریم پور

ویراستار انگلیسی
دکتر فرامرز آسنجرانی

دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مشاوره خانواده
مدیر اجرایی
علی آقازیارتی
دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناسی کودکان با نیازهای خاص، توانبخشی شناختی کودک
Ali Aghaziarati
Phd Student, Psychology of Children with Special Needs, Faculty of Psychology and Educational Sciences,
University of Isfahan
مدیرداخلی
دکتر نادره سعادتی
دانش آموخته دکتری مشاوره خانواده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
رشته تخصصی: مشاوره خانواده
Nadereh Saadati
Phd Graduated, Counseling
Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۹