درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم))
مدیر مسئول:
دکتر نجف لکزایی
سردبیر:
دکتر سید سجاد ایزدهی
دبیر تحریریه:
دکتر همت بدرآبادی
ویراستار انگلیسی:
علی میرعرب
نشانی:
قم، پردیسان، انتهای بلوار دانشگاه، دانشگاه باقرالعلوم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، طبقه همکف، اداره نشریات.
صندوق پستی:
37185-3688
تلفن:
025-31156855
025-31156909
سایت اختصاصی:
ijp.isca.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/17
مدیر مسئول
دکتر نجف لکزایی
استاد
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Najaf Lak Zaee
Professor Department of Political Science
Baqir al-Olum University
Specialist: political science
سردبیر
دکتر سید سجاد ایزدهی
دانشیار
رشته تخصصی: علوم سیاسی، فقه سیاسی
Seyed Sajjad Izedehi
Associate Professor
Specialist: political science, Political Jurisprudence
دبیر تحریریه
دکتر همت بدرآبادی
دانش آموخته دکتری علوم سیاسی
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hemmat Badrabadi
.Ph.D, political sceince
Baqir al-Olum University
اعضای تحریریه
دکتر محمدجواد ارسطا
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق؛ فقه
Mohammad Javad Arasta
Professor Farabi Campus
University of Tehran
حجت الاسلام احمد رهدار
مدیر گروه فقه سیاسی
دانشگاه باقرالعلوم
Ahmad Rahdar

Baqir al-Olum University
سید جواد راثی ورعی
دانشیار حقوق و فقه اجتماعی
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: فقه سیاسی، فقه و اصول
Seyyed Javad Varai
Associate Professor, Hoqhooqh
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Political Jurisprudence, Jurisprudence and Principles
دکتر سید کاظم سیدباقری
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: اندیشه سیاسی اسلام؛ فقه سیاسی، اخلاق سیاسی
Seyed Kazem Seyed Bagheri
Associate Professor, Institute of Islamic Culture and Thought
Research Institute for Islamic Culture and Thought
Specialist: Islamic political Thoghut
دکتر ابوالقاسم علیدوست
دانشیار
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فقه و اصول
Aboolghasem Alidost
Associate Professor
Research Institute for Islamic Culture and Thought
Specialist: Jurisprudence and principles
دکتر احمد مبلغی
دانشیار
دانشگاه مذاهب اسلامی
رشته تخصصی: فقه و اصول
Ahmad Moballeghi
Associate Professor
University of Islamic Denominations
Specialist: Jurisprudence and principles
دکتر منصور میراحمدی
استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، اندیشه سیاسی
Mansoor Mirahmadi
Professor Department of Political Science and International Relation
Shahid Beheshti University
Specialist: political science, Political Thought
داوود فیرحی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Davood Feirahi

University of Tehran
ویراستار انگلیسی
علی میرعرب

رشته تخصصی: انتشار اطلاعات و دانش
Ali Mirarab

Specialist: Information and Knowledge Dissemination
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۸