درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
مدیر مسئول:
دکتر اسماعیل کلانتری
سردبیر:
دکتر عزت ملاابراهیمی
مدیرداخلی:
دکتر سعیده کلانتری
ویراستار انگلیسی:
دکتر علی درختکار
ویراستار فنی:
دکتر سعیده کلانتری
صفحه آرا:
دکتر سعیده کلانتری
کارشناس اجرایی:
دکتر سعیده کلانتری
سایت اختصاصی:
wir.fatemiyehshiraz.ac.ir
تلفن:
071-32351488
نشانی:
شیراز، کوچه 29 استقلال، دانشگاه فاطمیه (س) شیراز، دفتر مجلات
تلفن همراه:
09127535480
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/30
مدیر مسئول
دکتر اسماعیل کلانتری
دکتر اسماعیل کلانتری

سردبیر
دکتر عزت ملاابراهیمی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Ezzat Molla Ebrahimi
Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Tehran
Specialist: Arabic Language and Literatur
اعضای تحریریه
دکتر هادی بهرامی احسان
استاد گروه روانشناسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روانشناسی
Hadi Bahrami Ehsan
Professor Department of Psychology
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
دکتر شهریار نیازی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Shahriar Niazi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر سهیلا صادقی فسایی
دانشیار گروه جامعه شناسی
دانشگاه تهران
Soheila Sadeghi Fassaei
Associate Professor, Department of Socialogy
University of Tehran
دکتر کاظم خرم دل
دکتر کاظم خرم دل

دکتر سکینه چمن پیما
دکتر سکینه چمن پیما

دکتر فریبا خوشبخت
دکتر فریبا خوشبخت

دکتر علیرضا فارسی نژاد
دکتر علیرضا فارسی نژاد

دکتر مهدی محمدی
دکتر مهدی محمدی

دکتر مجتبی مسعودی
دکتر مجتبی مسعودی

دکتر محبوبه البرزی
دکتر محبوبه البرزی

دکتر رحمت الله مرزوقی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی
Rahmatollah Marzooghi
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Curriculum studies
ویراستار انگلیسی
دکتر علی درختکار

Ali Derakhtkar

ویراستار فنی
دکتر سعیده کلانتری

مدیرداخلی
دکتر سعیده کلانتری

کارشناس اجرایی
دکتر سعیده کلانتری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۷۲